Dr Zlata I. Đurić

  • Email:

Koautor je docent na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, Republika Srbija, nastavni predmeti Finansijska i aktuarska matematika i Osiguranje