Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

POSLOVANJE SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19

Sažetak

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva,
zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u
pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima. U radu su ispitivani uticaji pandemije na
dobit i premiju osiguranja osiguravajućih društava, a posebno uticaj promene pre-
mije putnog zdravstvenog osiguranja, kao vrste osiguranja čija je premija najviše
pogođena pandemijom. Ispitivanje uticaja pandemije na sektor osiguranja sprovedeno
je komparativnom analizom premije osiguranja i dobiti pre i posle pandemije.

Analiza uticaja varijacije premije putnog zdravstvenog osiguranja na ostvarenu
dobit osiguravajućih kuća vršena je primenom panel regresione analize.
Dobijeni rezultati pokazuju da ne postoji značajan uticaj pandemije na sektor
osiguranja Republike Srbije, kao ni uticaj promene premije putnog zdravstvenog
osiguranja na ostvarenu dobit osiguravajućih društava u Republici Srbiji.

Ključne reči: osiguravajuća društva, pandemija, kovid 19, tržište osiguranja, putno
zdravstveno osiguranje, zdravstvena kriza


UDK:368.11:368.03:368.025.1:616-036.21:616.988(497.11):657.471.12:368.212 Risimović, mr Marko Đurić, dr Zlata Đurić, Nađa POSLOVANJE SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI U USLOVIMA PANDEMIJE KOVIDA 19 Strana: 111-129
sr_RSSR