Teorija
i praksa
u osiguranju

Ralević, prof. dr Nebojša

Nebojša Ralević rođen je u Ivangradu (Beranama) 26. 5. 1965. godine, gde je završio
osnovnu i srednju školu. Na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, grupa
Matematika, upisao se školske 1984/85 godine, gde je uporedo studirao tri smera, od
kojih je diplomirao na dva: Nastavni smer (prosečna ocena 9,29), Numerička
matematika sa kibernetikom (prosečna ocena 9,47). U toku studija učestvovao je na
brojnim takmičenjima iz matematike, a dobitnik je i prve univerzitetske nagrade.
Na postdiplomske studije upisao se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
1990. godine. Magistarski rad „Dekompozabilne mere i primena na nelinearne
diferencijalne“ odbranio je 1994. godine, s prosečnom ocenom 10,00. Na istom fakultetu
1997. odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pseudoanaliza i primena na
rešavanje nelinearnih jednačina“.
Dr Nebojša Ralević zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, i u zvanju
je redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena matematika, od 30.
9. 2010. godine. Tokom svoje nastavničke karijere, držao je nastavu iz različitih
predmeta na osnovnim studijama, dok je na master akademskim studijama Matematika
u tehnici držao kurseve: Parcijalne diferencijalne jednačine, Jednačine matematičke
fizike, Matematičke osnove fazi sistema, Nelinearno programiranje, Fazi matematika.
Na specijalističkim i doktorskim studijama držao je sledeće kurseve: Parcijalne
diferencijalne jednačine, Matematičke osnove fazi sistema, Fazi sistemi i primene,
Nelinearne jednačine sa primenama, Metode optimizacije i matematičko modeliranje,
Fazi sistemi sa primenom u saobraćaju, Odabrana poglavlјa iz matematike,
Prepoznavanje oblika, Matematičke osnove veštačke inteligencije. Držao je nastavu i na
drugim univerzitetima u zemlјi i inostranstvu.
Autor je ili koautor 21 udžbenika i 19 pomoćnih udžbenika.
Oblast naučnog rada: teorija mere i verovatnoće, optimizacija, nelinearne jednačine,
fazi skupovi i sistemi, numerička analiza, aktuarska matematika, računarska i digitalna
geometrija, procesiranje slike i prepoznavanje oblika, veštačka inteligencija.
Autor je ili koautor 38 radova u međunarodnim časopisima sa recenzijom (SCI) (5
radova M21a, 8 radova M21, 15 radova M22, 10 radova M23), i još 136 radova u
zbornicima konferencija i radova u drugim časopisima (3 rada M24, 4 rada M14, 1 rad
M31, 66 radova M33, 5 radova M34, 7 radova M51, 6 radova M52, 1 rad M53, 1 rad
M54, 42 rada M63).
Ima 638 citata na naučnoj mreži Google Scholar, h-indeks 11, i10-indeks 12. Na
naučnoj mreži Scopus ima 362 citata, h-indeks 8. Status na naučnoj mreži Research
Gate je 8.448 pregleda i 433 citata.

Mentor ili komentor je 12 doktorskih disertacija, kao i 19 magistarskih i master teza i
član više komisija za odbranu master i doktorskih teza, kao i član komisija za pisanje
izveštaja.
Recenzent je u više časopisa međunarodnog značaja (Fuzzy Sets and Systems, Appl.
Anal. Discrete Math i dr), kao i u domaćem časopisu Tokovi osiguranja.
Istraživač je na naučnim projektima, od zaposlenja 1990. godine, na projektima
finansiranim od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju i razvoj Republike Srbije. U
poslednja dva projekta je bio i rukovodilac potprojekta (poslednji: Matematički modeli
nelinearnosti, neodređenosti i odlučivanja, 2011–2014, 2015–2018, broj projekta
ON174009)
Bio je član programskog odbora konferencija: Mathematics in Engineering: Theory and
Applications, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia (META 2016, META
2019), kao i međunarodnog naučnog odbora konferencija: Industrial Engineering and
Environmental Protection, Zrenjanin (IIZS 2019, IIZS 2021).
Član je Upravnog odbora Društva matematičara Novog Sada, kao i Stručnog veća
Univerziteta u Novom Sadu za Prirodno-matematičke nauke, od školske 2015/16, a
Stručnog veća za Tehničko-tehnološke nauke od školske 2018/19. do danas.
Mentor je takmičenja iz Matematike 1 i Matematike 2, te takmičenja studenata
elektrotehnike Elektrijada od 2002. godine do danas.

UDK:627.823.3:389.64:77.028:368:616-076.21:65.012.23:331.463:51-7:519.673
ČLANCI

KONSTRUKCIJA MERE c-KREDIBILITETA I PRIMENA U OSIGURANJU

Teorija kredibiliteta pruža alat za modeliranje različitih pojava u osiguranju. Promene životnih okolnosti kao što je pandemija i posledice što ih ona nosi same po sebi traže prilagođavanje starih i stvaranje novih teorija koje bi poboljšale postojeće parametre u modeliranju pojava u osiguranju i aktuarskoj analizi. Tako se korišćenjem mere c-kredibiliteta pokušava odgovoriti na neke od izazova koji su se pojavili. U radu je izložena skraćena teorija c-kredibiliteta i dat algoritam za konstrukciju mere c-kredibiliteta, koji je ilustrovan primerom. Ključne reči: ekvilibrijum, fazi komplement, mera c-kredibiliteta

sr_RSSR