Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

KONSTRUKCIJA MERE c-KREDIBILITETA I PRIMENA U OSIGURANJU

Sažetak

Teorija kredibiliteta pruža alat za modeliranje različitih pojava u osiguranju.
Promene životnih okolnosti kao što je pandemija i posledice što ih ona nosi same
po sebi traže prilagođavanje starih i stvaranje novih teorija koje bi poboljšale
postojeće parametre u modeliranju pojava u osiguranju i aktuarskoj analizi. Tako
se korišćenjem mere c-kredibiliteta pokušava odgovoriti na neke od izazova koji
su se pojavili. U radu je izložena skraćena teorija c-kredibiliteta i dat algoritam za
konstrukciju mere c-kredibiliteta, koji je ilustrovan primerom.

Ključne reči: ekvilibrijum, fazi komplement, mera c-kredibiliteta


UDK:627.823.3:389.64:77.028:368:616-076.21:65.012.23:331.463:51-7:519.673 Ralević, prof. dr Nebojša KONSTRUKCIJA MERE c-KREDIBILITETA I PRIMENA U OSIGURANJU Strana: 7-13
sr_RSSR