Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

26. BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Sažetak

Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske organizovali su 26. savetovanje Budvanski pravnički dani. Savetovanje pravnika održano je u Budvi od 2. do 6. juna 2023. godine sa tradicionalnom temom „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa“. U sklopu opšte teme ovogodišnje savetovanje odvijalo se sa podtemama: (1) Promene u pravosudnom zakonodavstvu i sudskoj praksi; (2) Novine u Prednacru građanskog zakonika Republike Srbije; (3) Aktuelna pitanja izvršnog, stečajnog i notarijalnog prava; (4) Evolucija upravnog prava; (5) Inovacije u krivičnom materijalnom i procesnom pravu; (6) Tendencije u razvoju evropskog i ekološkog prava; (7) Usavršavanje radnog i prava socijalnog osiguranja. Sa savetovanja je publikovan zbornik radova, čiji je glavni i odgovorni urednik prof. dr Miodrag V. Orlić.


UDK: [368.8:355.4]+368.172+[368.212+347.515.2](049.32) Ilijić, mr Slobodan 26. BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA Strana: 409 – 417
sr_RSSR