Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

ANALIZA CARMEL POKAZATELJA SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Iako sektor osiguranja u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta (kada su u pitanju osnovni parametri poput ukupne premije, tehničkih i garantnih rezervi, bilansne sume, kapitala) – značajna pažnja, kako u teoriji tako i u praksi, posvećuje se problematici analize finansijske stabilnosti društava za osiguranje zasnovane na kvantitativnim podacima. Naša zemlja sa strateškim opredeljenjem da bude integralni deo Evropske unije već sada mora poboljšavati performanse sektora osiguranja kako bi bila konkurentna u ovoj grani privrede u godinama koje dolaze. Imajući to u vidu, u ovom radu primenom CARMEL finansijskih pokazatelja sačinjenih po uzoru na metodologiju Međunarodnog monetarnog fonda, a po preporuci Narodne banke Srbije, analiziramo finansijsku stabilnost poslovanja osiguravajućih kuća u Repu- blici Srbiji u 2017. godini. CARMEL pokazatelji se ujedno afirmišu i kao efikasan alat za upravljanje rizicima u osiguranju otkrivajući koji set finansijskih indikatora ima negativnu tendenciju kretanja kako bi se u narednom periodu korektivnim merama uticalo na njih.


UDK:303.211:368.021.1:657.422:368.027.1:339.15:331.218(497.11) Sokić, dr Miro ANALIZA CARMEL POKAZATELJA SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI Strana: 7-16
sr_RSSR