Teorija
i praksa
u osiguranju

Sokić, dr Miro

  • Email:

Miro Sokić rođen je u Kninu, Republika Hrvatska, gde je završio osnovnu i srednju
ekonomsku školu. Potom se upisuje na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Nakon uspešno završene tri godine, 1994. godine upisuje se na Ekonomski fakultet
Univerziteta u Beogradu. U maju 2000. diplomirao je na temu „Budžetski deficit i
tržište kapitala“, a 2006. odbranio je magistarsku tezu na Ekonomskom fakultetu pod
naslovom „Završetak tranzicije i mogućnosti ostvarivanja uspešnog društveno-
ekonomskog razvoja u zemljama centralne i istočne Evrope“. Godine 2014.
doktorirao je na Univerzitetu „Singidunum“, a tema doktorske disertacije glasila je
„Upravljanje rizicima solventnosti u osiguravajućoj kompaniji“. Objavio je 11 naučnih
radova iz oblasti upravljanja rizicima u osiguranju i tranzicije zemalja centralne i
istočne Evrope u domaćim i stranim naučnim časopisima. Objavio je takođe i više
radova u domaćim stručnim časopisima iz oblasti perspektive razvoja Evropske unije
i šansama Srbije za pristupanju EU. Kao gostujući profesor, držao je predavanja na
redovnim i master studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
Beogradskoj bankarskoj akademiji i Fakultetu za poslovnu ekonomiju Univerziteta
„Educons“ u Novom Sadu. Recenzent je u domaćim naučnim časopisima Poslovna
ekonomija i Vojnotehnički glasnik. U decembru 2019. godine odlukom Komisije
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabran je u naučno zvanje naučni
saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Zaposlen je u Kompaniji „Dunav
osiguranje“ na poziciji višeg savetnika u Sektoru za upravljanje rizicima solventnosti.
Alumnista je Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Govori engleski jezik.

UDK:303.211:368.021.1:657.422:368.027.1:339.15:331.218(497.11)
ČLANCI

ANALIZA CARMEL POKAZATELJA SEKTORA OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

Iako sektor osiguranja u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta (kada su u pitanju osnovni parametri poput ukupne premije, tehničkih i garantnih rezervi, bilansne sume, kapitala) – značajna pažnja, kako u teoriji tako i u praksi, posvećuje se problematici analize finansijske stabilnosti društava za osiguranje zasnovane na kvantitativnim podacima. Naša zemlja sa strateškim opredeljenjem da bude integralni deo Evropske unije već sada mora poboljšavati performanse sektora osiguranja kako bi bila konkurentna u ovoj grani privrede u godinama koje dolaze. Imajući to u vidu, u ovom radu primenom CARMEL finansijskih pokazatelja sačinjenih po uzoru na metodologiju Međunarodnog monetarnog fonda, a po preporuci Narodne banke Srbije, analiziramo finansijsku stabilnost poslovanja osiguravajućih kuća u Repu- blici Srbiji u 2017. godini. CARMEL pokazatelji se ujedno afirmišu i kao efikasan alat za upravljanje rizicima u osiguranju otkrivajući koji set finansijskih indikatora ima negativnu tendenciju kretanja kako bi se u narednom periodu korektivnim merama uticalo na njih.

UDK:658.821: 629.4.062:368.021.1+ 368.8: 368.025.6: 368.032.1+368.025.1:006.88
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA U OSIGURAVAJUĆOJ KOMPANIJI

U savremenim uslovima privređivanja osiguravajuće kompanije predstavljaju veoma važan činilac razvoja finansijskog tržišta i sveukupnog ekonomskog i privrednog napretka zemlje. Ako  pretpostavimo da je ključno opredeljenje svakog osiguravajućeg društva povećanje konkurentnosti ponude usluga osiguranja, rast tržišnog učešća i ostvarenje profita, postavlja se pitanje kojim metodama ove neretko i suprotstavljene ciljeve na najefikasniji mogući način možemo ostvariti. Uz već tradicionalan pristup povećanju portfelja osiguranja, a samim tim i ukupnih sredstava osiguranja, osnovni uslov jačanja pozicioniranosti osiguravajuće kompanije na tržištu jeste valjano upravljanje svim rizicima s kojima se osiguravač susreće u svom poslovanju, a ne samo onim preuzetim od osiguranika. Upravo zato, predmet istraživanja ovog rada jeste skup rizika koji tangiraju opseg aktivnosti osiguravača. To su pre svega rizici osiguranja, rizici likvidnosti, rizici neispunjenja obaveza druge ugovorne strane, tržišni, operativni, pravni i drugi značajni rizici. Primena VaR modela kod merenja tržišnog rizika je najzastupljenija i u vremenu pred nama tek treba da pokaže svoju efikasnost i u primeni kod ostalih rizika.

UDK: 368.032.1:336.714.658.114.8:368.30+336.76+347.731.2(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURAVAJUĆE KUĆE KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI U REPUBLICI SRBIJI

Jedan od najznačajnijih uticaja na razvoj privrede osiguravajuće kuće ostvaruju kroz fi nansijsko-posredničku funkciju, odnosno kroz ulogu institucionalnih investitora na fi nansijskom tržištu. Putem osnovne delatnosti osiguravači prikupljaju obimna premijska sredstva. Izvor prikupljenih sredstava diktira i ročnost ulaganja. S obzirom na to da su obaveze kod neživotnih osiguranja manje predvidive, sredstva prikupljena po ovom osnovu uglavnom se plasiraju u kratkoročne plasmane. Sasvim je drugačija situacija kod premija životnog osiguranja, čiji plasman sredstava ima dugoročan karakter. Učešće premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji na polju osiguranja u Republici Srbiji iz godine u godinu se povećava i nominalno i procentualno, i zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznosi respektabilnih šesnaest milijardi i deset miliona dinara ili 23 odsto, u odnosu na šest procenata od ukupne premije od pre desetak godina. U razvijenim zemljama Evropske unije taj procenat iznosi oko 60. Posledično, u narednom periodu se očekuje dalja ekspanzija rasta premije životnog osiguranja koja će stvoriti realnu bazu za još veću tražnju za fi nansijskim instrumentima. Time će se u godinama koje dolaze osiguravajuće kompanije afi rmisati kao veoma moćni institucionalni investitori, koji u perspektivi mogu da postanu jedan od glavnih zamajaca razvoja fi nansijskog tržišta i ekonomskog oporavka zemlje.

sr_RSSR