Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

ANALIZA TRŽIŠNE KONCENTRACIJE U SEKTORU OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

Analiza i merenje nivoa koncentracije na tržištu osiguranja bitni su zato
što omogućavaju sagledavanje trenutnog stanja na posmatranom tržištu, kao i
sagledavanje promena koje bi mogle da se dogode u budućnosti. Predmet istraživanja
rada jeste analiza nivoa koncentracija na tržištu osiguranja Republike Srbije kroz
prizmu dva pokazatelja: racija koncentracije (CR) i Herfindal-Hiršmanovog indeksa
koncentracije (HHI), za vremenski raspon od 2014. do 2020. godine. Rezultati istraživanja
pokazali su prisustvo koncentracije na domaćem tržištu osiguranja.

Ključne reči: koncentracija, tržište osiguranja Republike Srbije, racio koncentracije,
Herfindal-Hiršmanov indeks koncentracije.


UDK:339.13.017:368:330.341.44:303.2:311.141:316.009.168:368.031 (497.11) Stojmenović, mast. ekon. Marija ANALIZA TRŽIŠNE KONCENTRACIJE U SEKTORU OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE Strana: 9-19
sr_RSSR