Teorija
i praksa
u osiguranju

Stojmenović, mast. ekon. Marija

  • Email:

Marija Stojmenović rođena je 26. septembra 1991. godine u Vranju. U rodnom
gradu završila je osnovnu i srednju školu, a na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Nišu, smer – Finansije, bankarstvo i osiguranje, diplomirala je u julu 2014. godine.
Diplomski rad na temu Ekonomska misao Adama Smita, iz nastavnog predmeta
Ekonomske doktrine, odbranila je sa ocenom 10 (deset). Akademske 2014/2015.
godine, na istom fakultetu, na smeru Opšta ekonomija upisala je master studije. Sve
ispite predviđene nastavnim planom i programom položila je s prosečnom ocenom 10
(deset). Master rad Neoliberalne škole ekonomske misli: monetarizam i nova klasična
ekonomija javno je odbranila oktobra 2015. godine. Od 1. novembra 2018. pohađa
doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smer –
Makroekonomija.
Poslovnu karijeru otpočela je u martu 2016. godine na poslovima blagajnika u
vranjskoj ekspozituri „Eurobanke“ a. d. Beograd. Od decembra 2021. zaposlena je na
poziciji ofis menadžera (office manager) u privrednom društvu „Hanibal“ d. o. o. u
Vranju.
Govori engleski jezik. U radu koristi operativne sisteme Windows i računarske
aplikacije MS Office – Word, Excel i PowerPoint.
Autor je nekoliko naučnih radova iz oblasti bankarstva, osiguranja i turizma.

UDK:339.13.017:368:330.341.44:303.2:311.141:316.009.168:368.031 (497.11)
ČLANCI

ANALIZA TRŽIŠNE KONCENTRACIJE U SEKTORU OSIGURANJA REPUBLIKE SRBIJE

Analiza i merenje nivoa koncentracije na tržištu osiguranja bitni su zato što omogućavaju sagledavanje trenutnog stanja na posmatranom tržištu, kao i sagledavanje promena koje bi mogle da se dogode u budućnosti. Predmet istraživanja rada jeste analiza nivoa koncentracija na tržištu osiguranja Republike Srbije kroz prizmu dva pokazatelja: racija koncentracije (CR) i Herfindal-Hiršmanovog indeksa koncentracije (HHI), za vremenski raspon od 2014. do 2020. godine. Rezultati istraživanja pokazali su prisustvo koncentracije na domaćem tržištu osiguranja. Ključne reči: koncentracija, tržište osiguranja Republike Srbije, racio koncentracije, Herfindal-Hiršmanov indeks koncentracije.

sr_RSSR