Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

BLANKO MJENICA U POSLOVIMA OSIGURANJA

Sažetak

Poslovanje sa blanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava
jer u protivnom mjenica može štetiti i samom njenom imaocu – ako ne postupa
u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbjegavati primjenu blanko
mjenice, a ako se takva i izdaje, potrebno je da trasant odnosno izdavalac upiše
klauzulu „ne po odredbi”, jer se time sprečava mogućnost njene zloupotrebe.
Bitno je da se osiguravač i osiguranik kao stranke kod ugovora na osnovu kojeg
se izdaje mjenica jasno dogovore o njenom sadržaju, te da se pri ispunjenju
mjenice u cjelosti primjenjuju ne samo odredbe zakona već i standardi poslovne
mjenične prakse.


UDK:336.747+336.717.12:368.11 Ivanjko, prof. dr Šime BLANKO MJENICA U POSLOVIMA OSIGURANJA Strana: 5-33
sr_RSSR