Teorija
i praksa
u osiguranju

Ivanjko, prof. dr Šime

  • Email:

Prof. dr Šime Ivanjko je počasni konzul Republike Hrvatske u Sloveniji i član Akademije
pravnih nauka Hrvatske. Kao profesor emeritus na Pravnom fakultetu u Mariboru, specijalizirao
se u oblasti privrednog prava. Takođe je stručnjak iz oblasti prava konkurencije, poslovne etike,
prava osiguranju i medijskog prava. Pored Pravnog fakulteta u Mariboru, prof. dr. Ivanjko
predavao je i na pravnim fakultetima u Rijeci i Zadru. Školovao se na Institutu „Maks Plank“ u
Hamburgu i na pravnim fakultetima u Marburgu i Beogradu.
Saosnivač je osiguravajućih društava „Prima“ d. d. Maribor (1990) i „Prima“ d. d.
Zagreb (sada „Grave“ d. d.), te Instituta za poreska i finansijska istraživanja u Mariboru. Glavni
je i odgovorni urednik časopisa Fiskalna finansijska praksa, koji izdaje taj Institut. Osnivač je
Društva za kulturu medija u Mariboru.
Bio je predsednik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije.
Član je Ispitne komisije za agente i posrednike u osiguranju pri Udruženju osiguravača
Slovenije.
Autor je mnogih knjiga i drugih publikacija iz oblasti osiguranja, meničnog prava,
nesolventnosti, finansijskog i statusnog privrednog prava. U COBISS-u je registrovano 1.637
bibliografskih jedinica koje je priredio prof. Ivanjko.
Prof. dr Šime Ivanjko nalazi se na listi stalnih recenzenata časopis Tokovi osiguranja, a u
tom časopisu objavio je niz naučnih članaka: Regresni zahtjevi organizacija socijalnog
osiguranja u Sloveniji (Tokovi osiguranja br. 2/2004), Novosti u oblasti osiguranja u Sloveniji
(Tokovi osiguranja br. 3-4/2006), Posrednik u osiguranju između osiguranika i osiguravajućeg
društva (Tokovi osiguranja br. 1-2/2008), Prevare u osiguranju i građanskopravne posledice
(Tokovi osiguranja br. 3/2010), Uzajamnost u osiguranju (Tokovi osiguranja br. 1/2012), Blanko
mjenica u poslovima osiguranja (Tokovi osiguranja br. 4/2013), Regulisanje delatnosti
osiguranja u Republici Sloveniji (Tokovi osiguranja br. 2/2015).

(Preuzeto sa sajta http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&code=&type=conor
i dopunjeno podacima koji se odnose na saradnju prof. dr Šime Ivanjka sa časopisom Tokovi
osiguranja)

UDK: 681.515:368:353.4(497.12)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REGULISANJE DELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI SLOVENIJI

Nakon osamostaljenja Republike Slovenije 1991. godine otpočeo je dinamičan razvoj delatnosti osiguranja. Taj je trend nadalje podržan reformom pravnog uređenja, te donošenjem brojnih novih propisa radi približavanja Slovenije EU, uz istovremeno utvrđivanje novih, savremenih pristupa organizovanju osiguravajućih društava i održavanju fi nansijske stabilnosti. U radu su predstavljeni osnovni pravni akti i postupci, doneti u proteklih dvadeset godina delovanja društava za osiguranje, koji su bili prekretnica u uređenju organizacije osiguravajućih kuća i njihovog poslovanja.

UDK:336.747+336.717.12:368.11
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

BLANKO MJENICA U POSLOVIMA OSIGURANJA

Poslovanje sa blanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom njenom imaocu – ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbjegavati primjenu blanko mjenice, a ako se takva i izdaje, potrebno je da trasant odnosno izdavalac upiše klauzulu „ne po odredbi”, jer se time sprečava mogućnost njene zloupotrebe. Bitno je da se osiguravač i osiguranik kao stranke kod ugovora na osnovu kojeg se izdaje mjenica jasno dogovore o njenom sadržaju, te da se pri ispunjenju mjenice u cjelosti primjenjuju ne samo odredbe zakona već i standardi poslovne mjenične prakse.

UDK: 368.032.2 :368.03
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Uzajamnost u osiguranju

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu osiguranja, mada se u savremenom zakonodavstvu ne tretira kao temelj te delatnosti. Detaljnije se razmatraju njegove prednosti, koje se ostvaruju u društvu za uzajamno osiguranje; ukazuje se na dvostruku ulogu osiguranika u tim društvima – kao člana društva i kao ugovornog partnera. Upoređuje se i položaj osiguranika u društvima za uzajamno osiguranje i osiguranika deoničarskih osiguravajućih društava.

sr_RSSR