Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

DIREKTIVA 2006/116/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA OD 12. DECEMBRA 2006. O TRAJANJU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA I ODREĐENIH SRODNIH PRAVA (PREČIŠĆEN TEKST)

Sažetak

1. Direktiva Veća 93/98/EEZ od 29. oktobra 1993. o usklađivanju trajanja zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava znatno je izmenjena, pa je bilo potrebno sačiniti jasan i racionalan prečišćen tekst.
2. Bernskom konvencijom za zaštitu književnih i umetničkih dela2 i Među- narodnom konvencijom za zaštitu umetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radio-difuziju (Rimska konvencija) predviđeno je minimalno trajanje zaštite prava, a državama potpisnicama tih konvencija omogućeno je da propišu duže rokove. Izvestan broj država članica EZ iskoristio je to pravo, ali neke države članice EZ još nisu potpisale Rimsku konvenciju. Iz navedenog je proizašlo da postoje razlike među državama članicama EZ, odnosno njihovim zakonodavstvima što se tiče propisanog trajanja zaštite autorskog prava i srodnih prava. Posledice opisanih razlika mogle bi da dovedu do sprečavanja slobode kretanja robe i slobode pružanja usluga, kao i narušavanja tržišne konkurencije na zajedničkom tržištu. Stoga postoji potreba da se zakoni država članica EZ usklade i omogući nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta tako da trajanje zaštite u EZ bude ujednačeno.


UDK: 655.55:338.266:347.78:347.77.04 Ilijić, mr Slobodan DIREKTIVA 2006/116/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA OD 12. DECEMBRA 2006. O TRAJANJU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA I ODREĐENIH SRODNIH PRAVA (PREČIŠĆEN TEKST) Strana: 105-108
sr_RSSR