Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 1/2024

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U FUNKCIJI DOPRINOSA RAZVOJU ODRŽIVOG SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Zakon o zdravstvenom osiguranju uređuje tri vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja: paralelno, dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje. U pitanju su vrlo perspektivne usluge osiguranja, od kojih je autorka izdvojila dopunsko zdravstveno osiguranje. Kakav je potencijal tog tipa pokrića? Koji su uslovi za njegov razvoj? Da li su u našem zakonodavstvu ispunjene institucionalne pretpostavke za stvaranje održivog sistema zdravstvene zaštite? Nakon analize odnosa dopunskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, autorka izdvaja zdravstveno opismenjavanje građana, potencijalnih korisnika osiguranja kao faktor koji nadmašuje sve ostale u važećem regulatornom okviru. Promovisanjem dopunskog zdravstvenog osiguranja kao usluge koja se direktno nadovezuje na obavezno zdravstveno osiguranje i dopunjuje ga u delu troškova participacije šalje se poruka građanima da zdravstveni troškovni rizik u jednom delu usluga obavezne zdravstvene zaštite može da se prevali na osiguravače dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Autorka u zaključku dokazuje da se time podstiče uključivanje privatnih osiguravača u finansiranje troškova obavezne zdravstvene zaštite, čime se ostvaruje saradnja privatnog i državnog sektora radi održivog razvoja sistema zdravstvene zaštite.

Ključne reči: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje. – Dopunsko zdravstveno osiguranje. – Regulatorni okvir. – Perspektivne usluge osiguranj


DOI: 10.5937/TokOsig2401007P Petrović Tomić, dr Nataša DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U FUNKCIJI DOPRINOSA RAZVOJU ODRŽIVOG SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI SRBIJI Strana: 7-39
sr_RSSR