Petrović Tomić, dr Nataša

  • Email:

Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

UDK: 658.821:681.515 (094.4)(497.11) (430)+(44)+(4-672EEZ):368.072: 340.134:365.5
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

O POTREBI UNAPREĐENJA SRPSKOG REGULATORNOG OKVIRA OSIGURANJA USVAJANJEM ZAKONA O UGOVORU O OSIGURANJU

          Autorka nastoji da odgovori na pitanje da li ugovor o osiguranju treba urediti Prednacrtom građanskog zakonika Srbije. Sa osloncem na rezultat uporednopravne analize, autorka se zalaže za donošenje Zakona o ugovoru o osiguranju kao jednog od najbitnijih propisa u procesu harmonizacije srpskog prava sa pravom Evropske unije. Usvajanje posebnog sektorskog propisa opravdava nekoliko argumenata, od kojih autorka izdvaja masovni karakter ugovora o osiguranju, osobenosti po kojima se ugovor o osiguranju izdvaja od ostatka ugovornog prava, potrebu za usvajanjem podsticajnog regulatornog okvira za potrošače usluga osiguranja i dinamičnost materije. Takvo opredeljenje ne isključuje uređenje ugovora o osiguranju kodifikacijom građanskog prava. Autorka se upravo za to i zalaže, ali preporučuje da se zakonodavna tehnika i obim materije prilagode dvadeset prvom veku i prirodi ovog značajnog ugovora. Naime, Prednacrtom građanskog zakonika treba ostvariti dva cilja: postaviti temelj novog regulatornog okvira osiguranja u srpskom pravu i ojačati bedeme pravne zaštite slabije ugovorne strane. I sve to imperativnim i poluimperativnim normama, dok pitanja koja bi mogla biti uređena dispozitivnim normama treba ostaviti materiji posebnog ugovornog zakona o osiguranju. Norme Građanskog zakonika Srbije treba da budu opšte i sistemske, te kao takve nužan, ali ne i dovoljan regulator pravnog odnosa osiguranja u dvadeset prvom veku. One će biti dopunjene, razrađene i konkretizovane Zakonom o ugovoru o osiguranju. U zaključku autorka iznosi načelni predlog koja bi pitanja trebalo urediti tim sektorskim propisom.

UDK: 341.242.5: 368.023 :366.56(094.4):347.1.12(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NEPRAVIČNE KLAUZULE U OSIGURANJU I NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA SRBIJE

Autorka analizira odredbu Nacrta građanskog zakonika o nepravičnim klauzulama ugovora o osiguranju. Nakon objašnjenja pojma i značaja nepravičnih klauzula, autorka iznosi argumente u prilog opravdanosti ovog instituta u oblasti osiguranja. Najveći deo rada posvećen je analizi predmetne odredbe Nacrta. Autorka najpre ukazuje na terminološke nedostatke formulacije iz Nacrta, a zatim analizira član. Iako pozitivno ocenjuje pokušaj kreiranja regulative nepravičnih klauzula prilagođene ugovoru o osiguranju, autorka ukazuje na niz problemskih pitanja i neusaglašenosti s važećim propisom u oblasti zaštite potrošača. Po autorkinom mišljenju, ako se analizirani nedostaci ne otklone na predloženi način, efikasnost zaštite slabije strane ugovora o osiguranju biće dovedena u pitanje.

UDK: 3.076:366.6:368:369.013.5:34(430.1)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

INFОRМISАNJЕ KORISNIKA USLUGА ОSIGURАNјА U NЕМАČKОМ PRАVU

Аutоrkа sе u radu bаvi аnаlizоm dužnоsti infоrmisаnjа u nеmаčkоm prаvu. Budući dа nеmаčki zаkоn о ugоvоru о оsigurаnju usvаја tzv. infоrmаciоnu pаrаdigmu zаštitе korisnika osiguravajućih uslugа, јеdnо оd klјučnih pitаnjа јеste kоје infоrmаciје trеbа pružiti korisniku prе i zа vrеmе vаžеnjа ugоvоrа о оsigurаnju. Оsim оdrеdbе Zаkоnа о ugоvоru о оsigurаnju, u radu se аnаlizirа i Urеdba о dužnоsti infоrmisаnjа, kојоm је prеcizirаnа sаdržinа pоmеnutе dužnоsti. Аutоrkа sе zаlаžе zа usvајаnjе sličnоg pristupа u srpskоm prаvu i usvајаnjе pоdzаkоnskоg аktа kојim bi bilа uvеdеnа tzv. listа s infоrmаciјаmа о usluzi оsigurаnjа te prеcizirаn krug i sаdržinа infоrmаciја kоје trеbа pružiti korisniku.

UDK: 347.56:347.96-055.2:368.042 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA - SRPSKA VERZIJA NOVOG OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA -

Iako već odavno odomaćen u uporednom pravu, institut osiguranja od odgovornosti advokata tek od nedavno (od donošenja novog Zakona o advokaturi), čini deo našeg pozitivnog prava. Novi zakon reguliše osiguranje od odgovornosti advokata kao obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti i svrstava ga u odeljak o pravima i dužnostima advokata. Članak je posvećen kritičkoj analizi odredbe pomenutog zakona kojom se kod nas uvodi ovo vrlo značajno osiguranje. Budući da zakon samo određuje ko je dužan da kupi ovo osiguranje, ko je nadležan da odredi minimalne sume na koje se kupuje, kao i kakve su posledice neizvršenja pomenute dužnosti, autor iznosi mišljenje da je takva odredba prilično nedorađena i da može postati izvor problemskih situacija u praksi. Uvođenje nove vrste osiguranja, naročito ako je obavezno, zahteva da se što preciznije odrede i zakonski definišu elementi od kojih zavisi njegova primena u praksi. Stoga, autorka nastoji da otvori sva pitanja koja bi se mogla javiti kao sporna u primeni ove odredbe i uticati na diskreditaciju nove vrste osiguranja u očima kako advokata, tako i celokupne javnosti. Najveći deo rada posvećen je analizi pitanja koja se mogu javiti u praksi osiguranja od odgovornosti advokata: na kome je obaveza zaključenja ovog osiguranja i u kom momentu se mora ispuniti, ko su ugovorne strane i druga lica u ugovoru, ko su treća oštećena lica, pravilo direktne tužbe, kakva je forma ugovora, koliki je obim pokrića, ko su lica čija odgovornost može biti pokrivena ovim osiguranjem, šta predstavlja osigurani slučaj, na koju minimalnu sumu treba pribaviti ovo osiguranje, koje štete mogu biti isključene iz pokrića. Autorka zaključuje da je osiguranje od odgovornosti advokata od ključnog značaja za dalji razvoj advokature kod nas i za pružanje advokatskih usluga u skladu sa standardima Evropske unije.

sr_RSSR