Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESET DRUGi SUSRETi PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Sažetak

Udruženje pravnika u privredi Srbije i časopis tog udruženja Pravo i
privreda organizovali su 22. Susrete pravnika u privredi Srbije. Skup je održan
od 29. do 31. maja 2013. godine u Vrnjačkoj Banji. Opšta tema bila je „Država i
privreda”.
Na tu temu uvodni referat podneo je prof. dr Mirko Vasiljević sa Pravnog
fakulteta Univerziteta u Beogradu. U referatu se pošlo od konstatacije da
već pet godina svetom vlada privredna kriza te da je u tom ambijentu ključno
pitanje dokle treba da seže „vidljiva ruka države” u privredi. Do odgovora se autorovo
razmatranje kretalo putem sedam privrednopravnih aspekata, kojima je
osvetljavan odnos države i privrede.


UDK: 35.075.1:347.96:347.7( 497.11) Ilijić, mr Slobodan DVADESET DRUGi SUSRETi PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE Strana: 70-76
sr_RSSR