Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESETČETVRTI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA IZ UGLA OSIGURANJA

Sažetak

Udruženje kopaoničke škole prirodnog prava organizovalo je 24.
susret pravnika na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2011. godine. Opšta
tema glasila je „Pravo i odgovornost”. Predsednik Udruženja akademik prof.
dr Slobodan Perović izložio je uvodni referat pod naslovom „Prirodno pravo
i odgovornost”, koji je odštampan na početku zbornika radova. Referat počinje
iskazom da su pravo i odgovornost dva stuba kulture razuma te da se u
tom dvojstvu prostire polje pozitivnog i prirodnog prava, a završna rečenica
referata bila je konstatacija da je blagosloveno samo pravo koje nas bratimi sa
svim ljudima sveta. Između ta dva stava u referatu se obrađuju brojna pitanja
prirodnog i pozitivnog prava, kao što su odnos građanske i krivične odgovornosti,
pitanja štete i njene naknade, pitanja u vezi sa subjektivnom i objektivnom
odgovornosti, zaključno sa socijalizacijom odgovornosti. Sve to propraćeno je
različitim pravnim teorijama i shvatanjima; zastupljena su i pitanja o komutativnoj
i distributivnoj pravdi, čemu je usledilo inspirativno izlaganje o pojmu
javnog poretka i analiza brojnih, ali i ključnih međunarodnopravnih izvora sa
stanovišta zaštite ljudskih prava i odgovornosti. U referatu je očigledno bogatstvo
misli, vatromet ideja i siže različitih pravnih teorija i shvatanja. Između
svega toga ovom prikazivaču najupečatljiviji je bio sledeći stav: „Svaki čovek
ima jednako i isto prirodno pravo na zdrav i produktivan život, bez obzira na to
kojoj generaciji pripada. Nijedan čovek nije ostrvo za sebe, već je, kao deo ove
planete, obuhvaćen čovečanstvom, i sa tog aspekta nije bitno u koje je vreme
došao i kad je otišao”.


UDK: (048.83)(043.3):340.122:368:347.447.52 Ilijić, mr Slobodan DVADESETČETVRTI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA IZ UGLA OSIGURANJA Strana: 54-60
sr_RSSR