Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

FENOMENOLOGIJA OSIGURLJIVOG INTERESA U OSIGURANJU ŽIVOTA

Sažetak

Subjektivni odnos prema nekom materijalnom ili nematerijalnom dobru
pokretač je volje lica u traženju načina njegove zaštite. U ovom radu, analizira se
institut interesa uopšte kroz filozofiju prosvećenog interesa i ekonomije, dok se u
oblasti prava „interes“ upoređuje sa subjektivnim pravom i pravnim stanjem. Zatim
se istražuje stav pravne teorije prema potrebi postojanja interesa u osiguranju lica,
ali i kroz analizu karakteristika pojedinih vrsta osiguranja života i motiva za njegovo
zaključenje. Ukratko je obrađeno stanje u uporednim pravnim sistemima, s poseb-
nim osvrtom na englesko pravo. Na kraju rada izložen je primer pravnog regulisanja
obaveza prodavaca osiguranja na nivou Evropske unije, po kojem oni imaju obavezu
da postupaju u najboljem interesu ugovarača osiguranja i osiguranika, kao i primer
regulisanja sukoba interesa u oblasti osiguranja života u francuskom pravu.

Klјučne reči: osiguranje, život, interes, subjektivno pravo, pravno stanje, korisnik osiguranja


UDK: 165.62:332.88:368.3:368.9:347.168.4(410.1)(44): 347.7:341.922:(4-672EEZ) Uzelac, doc. dr Ozren FENOMENOLOGIJA OSIGURLJIVOG INTERESA U OSIGURANJU ŽIVOTA Strana: 9-18
sr_RSSR