Teorija
i praksa
u osiguranju

Uzelac, doc. dr Ozren

  • Email:

Ozren Uzelac rođen je u Subotici 1974. godine, gde je pohađao Gimnaziju
„Svetozar Marković“. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa
prosečnom ocenom 8,67. Tokom studija je obavljao funkciju studenta prodekana. Za rad
na temu „Razvoj ideje o autonomiji Srba u Habzburškoj monarhiji“ dobio je nagradu
Univerziteta u Novom Sadu. Zvanje magistra pravnih nauka stiče 2010. godine na
Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odbranom rada pod nazivom „Ugovor o
osiguranju života kao posebna vrsta ugovora o osiguranju“. Usavršavao se na Portland
State University i University Libre de Bruxelles. Doktorsku disertaciju „Regulatorno-pravni
okvir zaštite potrošača iz odnosa osiguranja“ odbranio je na Pravnom fakultetu za privredu
i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Docent je na predmetima Poslovno pravo i Korporativno pravo za menadžere na
Departmanu za menadžment Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom
Sadu. Na Ekonomskom fakultetu radi od 2001. godine na predmetima: Poslovno pravo,
Bankarsko pravo, Korporativno pravo za menadžere, Međunarodno privredno pravo,
Savremeni aspekti bankarskog i berzanskog prava.

Učestvovao je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima. Objavio je više od 50
članaka i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Aktivan je u oblastima prava i
pravnih studija, korporativnog prava, poslovnog prava, prava osiguranja, društveno
odgovornog poslovanja, poslovne etike i bankarskog prava.

Rezime stručnih članaka doc. dr Ozrena Uzelca dostupan je na veb-adresi:
https://www.researchgate.net/profile/Ozren-Uzelac/research

UDK: 165.62:332.88:368.3:368.9:347.168.4(410.1)(44): 347.7:341.922:(4-672EEZ)
ČLANCI

FENOMENOLOGIJA OSIGURLJIVOG INTERESA U OSIGURANJU ŽIVOTA

Subjektivni odnos prema nekom materijalnom ili nematerijalnom dobru pokretač je volje lica u traženju načina njegove zaštite. U ovom radu, analizira se institut interesa uopšte kroz filozofiju prosvećenog interesa i ekonomije, dok se u oblasti prava „interes“ upoređuje sa subjektivnim pravom i pravnim stanjem. Zatim se istražuje stav pravne teorije prema potrebi postojanja interesa u osiguranju lica, ali i kroz analizu karakteristika pojedinih vrsta osiguranja života i motiva za njegovo zaključenje. Ukratko je obrađeno stanje u uporednim pravnim sistemima, s poseb- nim osvrtom na englesko pravo. Na kraju rada izložen je primer pravnog regulisanja obaveza prodavaca osiguranja na nivou Evropske unije, po kojem oni imaju obavezu da postupaju u najboljem interesu ugovarača osiguranja i osiguranika, kao i primer regulisanja sukoba interesa u oblasti osiguranja života u francuskom pravu. Klјučne reči: osiguranje, život, interes, subjektivno pravo, pravno stanje, korisnik osiguranja

UDK:22.014:658.811.2:657.1:368.8:657.35:368.025.88:368.025.61
ČLANCI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA

Od prvobitne funkcije odeće kao zaštite njenog korisnika od vremenskih uslova i zadovoljenja normi društvenog ponašanja, s vremenom je određena odeća postala simbol političkog i društvenog statusa. Unikatni delovi odeće i aksesoara imaju za cilj zadovoljenje određene potrebe lica, pri čemu se ta lica za nju neretko i posebno vezuju. Danas niko ne mora biti naročito imućan pa da tokom godina stekne nekoliko stvari tzv. visoke mode. Ipak, dizajnerska odeća i aksesoar nesumnjivo predstavljaju investiciju koju, putem osiguranja, treba čuvati od gubitka ili oštećenja. U ovom radu autor analizira predmet osiguranja, osiguravajuće pokriće i isključenja i posebne usluge osiguravača koje predstavljaju dodatu vrednost u osiguranju dizajnerske odeće i aksesoara. Pri tome kao polaznu osnovu uzima rešenja uslova osiguranja osiguravača sa britanskog tržišta osiguranja i, kada je to moguće, uslova osiguranja stvari u domaćinstvu pojedinih domaćih osiguravača. Ključne reči: osiguranje dizajnerske odeće, osiguranje aksesoara, rizici, šteta, nadoknada

sr_RSSR