Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

IZVEŠTAJ O SOPSTVENOJ PROCENI RIZIKA I SOLVENTNOSTI U SVETLU SRPSKOG REGULATORNOG ZAHTEVA

Sažetak

U ovo m radu predstavljeni su osnovni ciljevi upravljanja rizicima u
kompanijama za osiguranje, kao i način za kvalitativnu i kvantitativnu analizu
određenih rizika u okviru Izvešta ja o sopstvenoj proceni rizika i solventnosti
(ORSA izveštaj). Ovaj izveštaj predstavlja novi regulatorni zahtev koji od
kompanija za osiguranje u Srbiji zahteva da razviju postupke za identifi kaciju
i procenu svih rizika kojima su izložene, kao i da izvrše procenu potrebnog
kapitala za pokriće ovih rizika. Stres test po rtfolija obveznica takođe je
predstavljen u radu, kao standardno sredstvo procene potrebnog kapitala
vezano za rizik promene kamatnih stopa u okviru ORSA izveštaja.


UDK: (047.3)368.025.6:368.811:519.614(497.11) Jovanović, Petar IZVEŠTAJ O SOPSTVENOJ PROCENI RIZIKA I SOLVENTNOSTI U SVETLU SRPSKOG REGULATORNOG ZAHTEVA Strana: 58-70
sr_RSSR