Teorija
i praksa
u osiguranju

Jovanović, Petar

  • Email:

MSc, ovlašćeni aktuar, AS neživotno osiguranje a.d.o.

UDK: (047.3)368.025.6:368.811:519.614(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

IZVEŠTAJ O SOPSTVENOJ PROCENI RIZIKA I SOLVENTNOSTI U SVETLU SRPSKOG REGULATORNOG ZAHTEVA

U ovo m radu predstavljeni su osnovni ciljevi upravljanja rizicima u kompanijama za osiguranje, kao i način za kvalitativnu i kvantitativnu analizu određenih rizika u okviru Izvešta ja o sopstvenoj proceni rizika i solventnosti (ORSA izveštaj). Ovaj izveštaj predstavlja novi regulatorni zahtev koji od kompanija za osiguranje u Srbiji zahteva da razviju postupke za identifi kaciju i procenu svih rizika kojima su izložene, kao i da izvrše procenu potrebnog kapitala za pokriće ovih rizika. Stres test po rtfolija obveznica takođe je predstavljen u radu, kao standardno sredstvo procene potrebnog kapitala vezano za rizik promene kamatnih stopa u okviru ORSA izveštaja.

sr_RSSR