Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ STUDIJE

KLJUČNI INDIKATORI KOJE KORISTE SUPERVIZORI PRILIKOM OCENE PONAŠANJA OSIGURAVAČA

Sažetak

Izdavač: Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja
Godina izdanja: jun 2022. godine
Obim: 22. str.

Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja (International Association
of Insurance Supervisors – IAIS) u junu 2022. godine objavila je studiju o ključnim
indikatorima koji se koriste prilikom ocene (tržišnog) ponašanja osiguravača od
strane nadzornih organa.
Studija je sačinjena uz učešće 51 nadzornog organa, a u njenoj izradi
učestvovala je i Narodna Banka Srbije kao nadzorni organ za sektor osiguranja u
Republici Srbiji.


UDK:655.55:654.191.659.113:17.834:571.279.681.3.866:368:IAIS:368.036:616.036.21 Filipović, mr Nikola KLJUČNI INDIKATORI KOJE KORISTE SUPERVIZORI PRILIKOM OCENE PONAŠANJA OSIGURAVAČA Strana: 108-113
sr_RSSR