Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

KOMPARATIVNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE BILJNE PROIZVODNJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Sažetak

Osiguranje biljne proizvodnje, odnosno useva i plodova u Srbiji realizuje se na dobrovoljnoj osnovi, na bazi opštih i posebnih uslova osiguranja koje definišu osiguravajuća društva (osiguravači) u skladu sa Zakonom o osiguranju. Cilj rada je analiza ponude za osiguranje biljne proizvodnje na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji kako bi se ustanovilo da li je ponuda ove vrste  osiguravajuće zaštite uzrok njene nedovoljne razvijenosti u domaćim uslovima. U tu svrhu u radu će se, komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati posebni uslovi za osiguranje  biljne proizvodnje, to jest za osiguranje useva i plodova četiri najznačajnija osiguravača u domenu tih osiguranja na domaćem tržištu. Na osnovu realizovanog istraživanja, može se zaključiti da na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji postoji zadovoljavajuća ponuda za biljnu proizvodnju, što znači da se razlozi za nedovoljnu razvijenost ovog osiguranja ne nalaze na strani ponude, već, kao i kod većine drugih vrsta osiguranja na domaćem tržištu, na strani tražnje, koju stoga treba podstaći i razvijati.


UDK: 303.446:368.121.7:665.94:368.5:339(497.11) Radović, doc. dr Gordana KOMPARATIVNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE BILJNE PROIZVODNJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI Strana: 75-94
sr_RSSR