Teorija
i praksa
u osiguranju

Radović, doc. dr Gordana

Obrazovanje
Doktor ekonomskih nauka
Doktorirala na Univerzitetu „Džon Nezbit“, Fakultet za poslovne studije, Beograd. Naslov
doktorske disertacije: „Poljoprivredno osiguranje kao moguća vrsta obaveznog osiguranja u
Republici Srbiji“. Mentor: prof. dr Nebojša Žarković. Datum odbrane disertacije: 16.09.2016.

Doktor poljoprivrednih nauka
Doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. Smer: Agrarna
ekonomija. Naslov doktorske disertacije: „Modaliteti finansiranja ruralnog turizma u Republici
Srbiji“. Mentor: prof. dr Zoran Njegovan. Datum odbrane disertacije: 14.07.2015.

Magistar ekonomskih nauka
Magistrirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica. Smer: Finansijski
menadžment. Naslov magistarske teze: „Modaliteti finansiranja agrara u tranzicionom periodu“.
Mentor: prof. dr Nenad Vunjak. Datum odbrane magistarske teze: 22.09.2009.
Diplomirani ekonomista
Diplomirala na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica. Smer: Finansije i
računovodstvo, period 1989-1994. Prosečna ocena u toku studija: 9,21. Diplomski rad:
„Pomorsko osiguranje“. Mentor: prof. dr Boris Marović. Datum diplomiranja: 30.05.1994.
Srednja ekonomska škola „Svetozar Miletić“Novi Sad. Prosečna ocena: 5,00
Osnovna škola: „Sonja Marinković“ Novi Sad. Prosečna ocena: 5,00

Radno iskustvo
„Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD Novi Sad, direktor od 01.06.2000. do danas.
U toku mandata preduzeće kontinuirano beleži uspešne poslovne rezultate i osvaja više uglednih
privrednih i društvenih priznanja.
„Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD Novi Sad, stručni saradnik za ekonomske poslove.
Period: 18.07.1994. do 31.05.2000. godine.
Naučna oblast: EKONOMIJA
Stekla je naučno zvanje: Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – ekonomija, Odlukom
Naučno zvanje
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 28.04.2016. godine.

Stekla je zvanje: Istraživač saradnik, Odlukom Naučnog veća Instituta za ekonomiku
poljoprivrede u Beogradu od 21.01.2013. godine.

 

 

 

UDK: 368.5(497.15):368.025.6:368.026:35.078:368.025.13
ČLANCI

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRPSKOJ

Objektivna potreba za osiguranjem poljoprivrede u Republici Srpskoj veoma je velika, pogotovo u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Na tržištu je sve veća konkurencija osiguravača, koji u svojoj ponudi imaju i osiguranje poljoprivrede, a postoji i značajna podrška države, izražena kroz subvencije premije poljoprivrednog osiguranja. Autorka analizira broj i strukturu polisa osiguranja poljoprivrede, učešće ukupnih premija poljoprivrednog osiguranja u ukupnoj premiji neživotnih osiguranja, kao i broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji je koristio regrese premije poljoprivrednog osiguranja, odnosno osiguravao svoju proizvodnju, te zaključuje da u Republici Srpskoj nije u dovoljnoj primeni ekonomska zaštita koja se pruža osiguranjem poljoprivrede. Ključne reči: osiguranje poljoprivrede, osigurani rizici, polisa osiguranja, subvencionisanje premije poljoprivrednog osiguranja, Republika Srpska

UDK: (1-8.7) 37.018.7:368.5:368.54+368.32:368.8:347.6:35.078.5:368.025.1 (72)(71)(5)(8)(6)(93)(31) (4)
ČLANCI

INOSTRANA ISKUSTVA U OSIGURANJU POLJOPRIVREDE

Cilj rada je prikaz karakteristika osiguranja poljoprivrede na globalnom nivou. Osiguranje poljoprivrede najčešće se posmatra, u užem smislu, kao osiguranje biljne proizvodnje i osiguranje životinja. Taj vid ekonomske zaštite primenjuje se od XVIII veka, a danas se smatra delom sveobuhvatne strategije upravljanja rizikom u poljoprivrednoj proizvodnji. Najznačajnije razlike u sistemu osiguranja poljoprivrede na globalnom nivou jesu u obuhvatu rizika koje je moguće osigurati u pojedinim državama, kao i u tome da li su, ili koliko su, premije osiguranja poljoprivrede subvencionisane od strane države. Osiguranje poljoprivrede u većini država je dobrovoljno, negde je uslov za ostvarivanje prava na poljoprivredne subvencije, a obavezno je samo u Grčkoj i na Kipru. Ključne reči: osiguranje poljoprivrede, osiguranje biljne proizvodnje, osiguranje životinja, rizici u osiguranju poljoprivrede, državna podrška osiguranju poljoprivrede, subvencionisanje premije osiguranja, modeli tržišta osiguranja poljoprivrede.

UDK: 06.11: 368.042:001.362: 368.5: 368.073(497.11)
ČLANCI

VRSTE OBAVEZNIH OSIGURANJA U SRBIJI U 2019. GODINI

U Srbiјi је оsigurаnjе uglаvnоm dоbrоvоlјnо, а zаkоnоm sе mоžе ustаnоviti оbаvеznо оsigurаnjе оd rizikа kојi ugrоžаvајu trеćа licа, kao i оd rizikа kојi prеdstаvlјајu оpštu оpаsnоst. Cilј rаdа је dа sе prеdstаvе i аnаlizirајu аktuеlnе vrstе obaveznih osiguranja u Srbiji. U tu svrhu, kао izvоr pоdаtаkа, kоristi sе sајt Nаrоdnе bаnkе Srbiје. Prеmа tim pоdаcimа, zаklјučnо s fеbruаrоm 2019. gоdinе, u Srbiјi pоstојe 34 vrstе оbаvеznоg оsigurаnjа, kоја su prоpisаnа pојеdinаčnim zаkоnimа. U radu su navedene karakteristike obaveznih osiguranja, aktuelne vrste, kao i predlozi za uvođenje novih vrsta obaveznih osiguranja u Srbiji. Nа оsnоvu sprоvеdеnе аnаlizе, mоžе sе zаklјučiti dа u Srbiјi nе pоstојi оbаvеznо оsigurаnjе pоlјоprivrеdе, iako je reč o visokorizičnoj proizvodnji. Autorka se zalaže za uvođenje delimično obaveznog osiguranja poljoprivrede koje bi se odnosilo na poljoprivredne subjekte korisnike nekog državnog resursa.

UDK:303.446:342.81:368.021.7:368.52:368.5+061.48(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UPOREDNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE ŽIVOTINJA NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Osiguranje životinja odnosno osiguranje stoke nedovoljno je razvijeno u Srbiji. I prema najnovijim objavljenim podacima, u našoj zemlji se zaključuje izuzetno mali broj polisa ove vrste osiguranja, tek nekoliko hiljada. Cilj rada je analiza ponude za osiguranje životinja na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji kako bi se ustanovilo jesu li karakteristike ponude ovog osiguranja uzrok njegove nedovoljne razvijenosti u domaćim uslovima. U tu svrhu u radu će se komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati posebni uslovi za osiguranje životinja odnosno za
osiguranje stoke kod četiri najznačajnija osiguravača u ovoj vrsti osiguravajuće zaštite na domaćem tržištu. Na osnovu realizovanog istraživanja, može se zaključiti da na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji postoji zadovoljavajuća ponuda za osiguranje životinja, to jest da se razlozi za nedovoljnu razvijenost ovog osiguranja ne nalaze na strani ponude. Kao i kod većine drugih vrsta osiguranja na domaćem tržištu, potrebno je podstaći i razviti tražnju, tačnije, u ovom slučaju, omogućiti bolju informisanost i obrazovanje poljoprivrednih proizvođača.

UDK: 303.446:368.121.7:665.94:368.5:339(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

KOMPARATIVNA ANALIZA POSEBNIH USLOVA ZA OSIGURANJE BILJNE PROIZVODNJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Osiguranje biljne proizvodnje, odnosno useva i plodova u Srbiji realizuje se na dobrovoljnoj osnovi, na bazi opštih i posebnih uslova osiguranja koje definišu osiguravajuća društva (osiguravači) u skladu sa Zakonom o osiguranju. Cilj rada je analiza ponude za osiguranje biljne proizvodnje na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji kako bi se ustanovilo da li je ponuda ove vrste  osiguravajuće zaštite uzrok njene nedovoljne razvijenosti u domaćim uslovima. U tu svrhu u radu će se, komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati posebni uslovi za osiguranje  biljne proizvodnje, to jest za osiguranje useva i plodova četiri najznačajnija osiguravača u domenu tih osiguranja na domaćem tržištu. Na osnovu realizovanog istraživanja, može se zaključiti da na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji postoji zadovoljavajuća ponuda za biljnu proizvodnju, što znači da se razlozi za nedovoljnu razvijenost ovog osiguranja ne nalaze na strani ponude, već, kao i kod većine drugih vrsta osiguranja na domaćem tržištu, na strani tražnje, koju stoga treba podstaći i razvijati.

UDK:655.55:311.213.6:551.583:351.823.1:368.5(497.11)(248.13)
PRIKAZ KNjIGE

KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Prikaz knjige : "KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE". Autori: prof. dr Vladimir Njegomir, prof. dr Boris Marović, prof. dr Radovan Pejanović i prof. dr Bogdan Kuzmanović Izdavač: „Princip Press“, Beograd, 2017. Obim: 348 strana

UDK: 368.5:368.042: 347.238.1:342:347.72.031( 497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE KAO MOGUĆE OBAVEZNO OSIGURANJE U SRBIJI

Poljoprivredno osiguranje trebalo bi da i u Srbiji zauzme mesto koje ima u savremenoj tržišnoj privredi. Moderna, tržišno orijentisana poljoprivreda ne može se ni zamisliti bez dobro  organizovanog i razvijenog osiguranja. Perspektiva razvoja osiguranja poljoprivrede u domaćim uslovima trebalo bi da podrazumeva mnogo aktivniju ulogu države nego do sada. Državna uloga mogla bi se ogledati i u uvođenju delimično obaveznog osiguranja poljoprivrede, kao i u obezbeđenju sredstava iz agrarnog budžeta za veće subvencije premije osiguranja. Istovremeno, osiguravajuća društva trebalo bi da imaju ključnu ulogu na domaćem tržištu poljoprivrednog osiguranja putem razvijanja ponude, ali i tražnje, kao i u informisanju i obrazovanju poljoprivrednih subjekata o značaju ekonomske zaštite njihove proizvodnje. Cilj rada je da predstavi potrebu za uvođenjem delimično obaveznog osiguranja poljoprivrede u Srbiji. Predloženi model delimično obaveznog poljoprivrednog osiguranja zasniva se na javno-privatnom partnerstvu, a njegovom primenom omogućio bi se razvoj osiguranja poljoprivrede, ali i obezbedila potrebna finansijska sredstva za tekuće i investiciono finansiranje ove značajne privredne delatnosti.

sr_RSSR