Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

KONCENTRACIJA U SEKTORU OSIGURANJA U SRBIJI: PROMENE U PERIODU 2011–2020. I NJIHOVA DEKOMPOZICIJA

Sažetak

U radu se analizira koncentracija u sektoru osiguranja i uticaj strukture tržišta
(rasporeda tržišnih udela) i broja osiguravajućih društava na stepen koncentracije (i
konkurencije) u sektoru osiguranja u Srbiji (bez Kosova i Metohije) u desetogodišnjem
periodu od 2011. do 2020. godine. Kao osnov za analizu poslužio je obračun većeg
broja odgovarajućih koefi cijenata koncentracije, na osnovu ukupne premije osigu-
ranja, koji su pokazali relativno visok stepen koncentracije, ali bez jasne tendencije
u njegovom kretanju. Razgraničenje uticaja navedenih faktora izvršeno je na osnovu
dekompozicije indeksa Hana-Keja na dve komponente, u kojima fi gurišu navedeni
faktori. Dekompozicijom je objašnjen najveći deo varijacija u stepenu koncentracije
u svim posmatranim godinama (iznad 87,5% kao minimuma), a koje su prevashodno
bile pod uticajem tržišne strukture (promena tržišnih udela) s kojom postoji pozitivna
iako i umerena korelacija, ali ne i što se tiče broja osiguravajućih društava, s kojim su
ostvarena divergentna i gotovo potpuno nekorelisana kretanja.

Klјučne reči: koncentracija, konkurencija, osiguranje, Srbija, pokazatelјi, dekompozicija,
tržišni udeli, broj kompanija.

JEL C38, D43, G22, L11, L84


UDK:353.431:341.42:368(497.11):339.1:616.002.4:339.137.2:119:368.023.1 Bukvić, prof. dr Rajko KONCENTRACIJA U SEKTORU OSIGURANJA U SRBIJI: PROMENE U PERIODU 2011–2020. I NJIHOVA DEKOMPOZICIJA Strana: 7-27
sr_RSSR