Bukvić, prof. dr Rajko

Naučni savetnik; počasni profesor, Nižegorodski inženjersko-ekonomski državni univerzitet, Knjaginjino
(Rusija)

UDK:353.431:341.42:368(497.11):339.1:616.002.4:339.137.2:119:368.023.1
ČLANCI

KONCENTRACIJA U SEKTORU OSIGURANJA U SRBIJI: PROMENE U PERIODU 2011–2020. I NJIHOVA DEKOMPOZICIJA

U radu se analizira koncentracija u sektoru osiguranja i uticaj strukture tržišta (rasporeda tržišnih udela) i broja osiguravajućih društava na stepen koncentracije (i konkurencije) u sektoru osiguranja u Srbiji (bez Kosova i Metohije) u desetogodišnjem periodu od 2011. do 2020. godine. Kao osnov za analizu poslužio je obračun većeg broja odgovarajućih koefi cijenata koncentracije, na osnovu ukupne premije osigu- ranja, koji su pokazali relativno visok stepen koncentracije, ali bez jasne tendencije u njegovom kretanju. Razgraničenje uticaja navedenih faktora izvršeno je na osnovu dekompozicije indeksa Hana-Keja na dve komponente, u kojima fi gurišu navedeni faktori. Dekompozicijom je objašnjen najveći deo varijacija u stepenu koncentracije u svim posmatranim godinama (iznad 87,5% kao minimuma), a koje su prevashodno bile pod uticajem tržišne strukture (promena tržišnih udela) s kojom postoji pozitivna iako i umerena korelacija, ali ne i što se tiče broja osiguravajućih društava, s kojim su ostvarena divergentna i gotovo potpuno nekorelisana kretanja. Klјučne reči: koncentracija, konkurencija, osiguranje, Srbija, pokazatelјi, dekompozicija, tržišni udeli, broj kompanija. JEL C38, D43, G22, L11, L84

sr_RSSR