Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE

Sažetak

Pojam nematerijalne štete javlja se samo kao posledica protivpravne radnje
usled koje je povređeno lično dobro nekog lica. Nasuprot tome, imovinska (materijalna)
šteta javlja se kao posledica povrede kako imovinskog tako i ličnog prava odnosno dobra
nekog lica. Lična dobra štite se dosuđivanjem novčane naknade nematerijalne štete
zbog povrede duševnog ili telesnog integriteta.


UDK: 347.426.4: 368.025.8:616.8-009.7 (497.11) Stevanović, Nebojša NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE Strana: 71-75
sr_RSSR