Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

NEOPHODNOST BLIŽE MEĐUNARODNE SARADNJE RAZLIČITIH USTANOVA U BORBI PROTIV PREVARA U OSIGURANJU

Sažetak

U ovom radu biće analizirano nekoliko primera prevara u domenu osiguranja
života i osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). Slučajevi koji su predmet članka
prema ozbiljnosti počinjenog krivičnog dela mogu se svrstati u red „tvrdih prevara“,
a prema tipu izvora u „eksterne“ prevare. Tok i epilog tih sudskih procesa pokazuje
značaj što bliže koordinacije pravosudnih, policijskih i osiguravajućih ustanova, kao
i sve zastupljeniji međunarodni predznak u prevarama u osiguranju, koji zahteva i
jačanje prekogranične interinstitucionalne saradnje. Takođe, naročito zapaženu ulogu
u razotkrivanju lažnih zahteva u osiguravajućoj delatnosti imaju i veštaci iz sve većeg
broja disciplina, od medicine, preko mašinstva, do tehnoloških nauka. Njihove ekspertize
mogu odlučujuće doprineti rasvetljavanju okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.
Primeri prikazani u ovom članku ilustruju da bliža saradnja između svih spomenutih
aktera i upotreba naprednih metoda i tehnologija predstavljaju nezamenljiv alat u
valjanoj i efikasnijoj borbi protiv prevara u domenu osiguranja.

Ključne reči: prevare u osiguranju, lažni odštetni zahtev, osiguranje života, međunarodna
saradnja


UDK:368.183:368.3:368.98:327.32.3:35.08:355.85:343.53 Petrović, dr Miloš NEOPHODNOST BLIŽE MEĐUNARODNE SARADNJE RAZLIČITIH USTANOVA U BORBI PROTIV PREVARA U OSIGURANJU Strana: 57-66
sr_RSSR