Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBLICI OBEZBEĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Sažetak

Zdravstvena zaštita se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) može
ostvariti pre svega putem privatnog zdravstvenog osiguranja (individualnog
ili onoga koje obezbeđuje poslodavac), u okviru javnih programa socijalnog
osiguranja, među kojima su najzastupljeniji „Medicare“ i „Medicaid“. Ti
programi su od 2010. godine u sastavu obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Na teritoriji SAD koristi se najsavremenija zdravstvena tehnologija, ukupni
troškovi zdravstvene zaštite izuzetno su visoki (posledica su povećane
tražnje za zdravstvenim uslugama, porasta ulaganja u naučna zdravstvena
istraživanja itd.), a američki sistem zdravstvene zaštite 2000. godine Svetska
zdravstvena organizacija rangirala je kao tek trideset sedmi u svetu. Očekivani
životni vek stanovnika nije među najvišima u svetu, a za određene kategorije
osiguranika ne postoji adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti. Promene sistema
zdravstvenog osiguranja u SAD usmerene su u pravcu rešavanja prethodno
navedenih problema. Primenom obaveznog zdravstvenog osiguranja teži se
stvaranju uslova za obezbeđenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja, kao i
da visoki troškovi zdravstvene zaštite budu u korelaciji s visokom efi kasnošću
sistema zdravstvene zaštite.


UDK:347.919.6:369.066:369.012:368.042:368.032 (72) Rakonjac Antić, prof. dr Tatjana OBLICI OBEZBEĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA Strana: 37-47
sr_RSSR