Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 2/2024

OCENA STEPENA MONOPOLISANOSTI SEKTORA OSIGURANJA U SRBIJI U PERIODU 2011–2022.

Sažetak

Članak se bavi problemom određivanja stepena monopolisanosti u sektoru osiguranja Srbije (bez Kosova i Metohije) u razdoblјu 2011–2022. Osnov istraživanja bili su podaci o ukupnoj premiji osiguranja društava za osiguranje, na kojima je izvršen obračun koeficijenta tržišne koncentracije i Hiršman–Herfindalovog koefici- jenta, kao najpopularnijih i ujedno najčešće korišćenih mera koncentracije. Nјihove vrednosti pokazuju (relativno) visok nivo koncentracije, ali bez jasnih tendencija u njegovom kretanju, i s minimalnim padom u celosti. Na osnovu ekvivalentnog broja, kao recipročne (inverzne) vrednosti Hiršman–Herfindalovog koeficijenta, predložen je indeks ili racio granica monopolisanosti tržišta, koji pokazuje stepen u kome je dato tržište monopolisano. Nјegove vrednosti u posmatranom periodu kreću se od oko 75 do 60, s jasnom tendencijom opadanja, znatno intenzivnijim od minimalnog pada vrednosti koeficijenata koncentracije. To pokazuje da se na tržištu osiguranja u Srbiji u datom periodu smanjuje uticaj monopolskih (i oligopolskih) struktura i da ono postaje sve konkurentnije, uprkos smanjivanju broja društava za osiguranje u prvoj polovini posmatranog perioda i njihovom neizmenjenom broju od 2018.

Klјučne reči: monopolisanost, koncentracija, konkurencija, osiguranje, Srbija, pokazatelјi, tržišni udeli, broj kompanija, ekvivalentni broj.


DOI: 10.5937/TokOsig2402296B Bukvić, prof. dr Rajko OCENA STEPENA MONOPOLISANOSTI SEKTORA OSIGURANJA U SRBIJI U PERIODU 2011–2022. Strana: 296-313
sr_RSSR