Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA – SRPSKA VERZIJA NOVOG OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA –

Sažetak

Iako već odavno odomaćen u uporednom pravu, institut osiguranja od
odgovornosti advokata tek od nedavno (od donošenja novog Zakona o advokaturi), čini
deo našeg pozitivnog prava. Novi zakon reguliše osiguranje od odgovornosti advokata
kao obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti i svrstava ga u odeljak o pravima
i dužnostima advokata. Članak je posvećen kritičkoj analizi odredbe pomenutog zakona
kojom se kod nas uvodi ovo vrlo značajno osiguranje. Budući da zakon samo određuje
ko je dužan da kupi ovo osiguranje, ko je nadležan da odredi minimalne sume na koje
se kupuje, kao i kakve su posledice neizvršenja pomenute dužnosti, autor iznosi mišljenje
da je takva odredba prilično nedorađena i da može postati izvor problemskih situacija
u praksi. Uvođenje nove vrste osiguranja, naročito ako je obavezno, zahteva da se što
preciznije odrede i zakonski definišu elementi od kojih zavisi njegova primena u praksi.
Stoga, autorka nastoji da otvori sva pitanja koja bi se mogla javiti kao sporna u primeni
ove odredbe i uticati na diskreditaciju nove vrste osiguranja u očima kako advokata,
tako i celokupne javnosti. Najveći deo rada posvećen je analizi pitanja koja se mogu
javiti u praksi osiguranja od odgovornosti advokata: na kome je obaveza zaključenja
ovog osiguranja i u kom momentu se mora ispuniti, ko su ugovorne strane i druga lica u
ugovoru, ko su treća oštećena lica, pravilo direktne tužbe, kakva je forma ugovora, koliki
je obim pokrića, ko su lica čija odgovornost može biti pokrivena ovim osiguranjem, šta
predstavlja osigurani slučaj, na koju minimalnu sumu treba pribaviti ovo osiguranje, koje
štete mogu biti isključene iz pokrića. Autorka zaključuje da je osiguranje od odgovornosti advokata od ključnog značaja za dalji razvoj advokature kod nas i za pružanje
advokatskih usluga u skladu sa standardima Evropske unije.


UDK: 347.56:347.96-055.2:368.042 (497.11) Petrović Tomić, dr Nataša OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ADVOKATA – SRPSKA VERZIJA NOVOG OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA – Strana: 17-40
sr_RSSR