Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURAVAJUĆE KUĆE KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Jedan od najznačajnijih uticaja na razvoj privrede osiguravajuće
kuće ostvaruju kroz fi nansijsko-posredničku funkciju, odnosno kroz ulogu
institucionalnih investitora na fi nansijskom tržištu. Putem osnovne delatnosti
osiguravači prikupljaju obimna premijska sredstva. Izvor prikupljenih sredstava
diktira i ročnost ulaganja. S obzirom na to da su obaveze kod neživotnih
osiguranja manje predvidive, sredstva prikupljena po ovom osnovu uglavnom
se plasiraju u kratkoročne plasmane. Sasvim je drugačija situacija kod premija
životnog osiguranja, čiji plasman sredstava ima dugoročan karakter. Učešće
premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji na polju osiguranja u Republici
Srbiji iz godine u godinu se povećava i nominalno i procentualno, i zaključno
sa 31. decembrom 2014. godine iznosi respektabilnih šesnaest milijardi i deset
miliona dinara ili 23 odsto, u odnosu na šest procenata od ukupne premije od
pre desetak godina. U razvijenim zemljama Evropske unije taj procenat iznosi
oko 60. Posledično, u narednom periodu se očekuje dalja ekspanzija rasta
premije životnog osiguranja koja će stvoriti realnu bazu za još veću tražnju za
fi nansijskim instrumentima. Time će se u godinama koje dolaze osiguravajuće
kompanije afi rmisati kao veoma moćni institucionalni investitori, koji u
perspektivi mogu da postanu jedan od glavnih zamajaca razvoja fi nansijskog
tržišta i ekonomskog oporavka zemlje.


UDK: 368.032.1:336.714.658.114.8:368.30+336.76+347.731.2(497.11) Sokić, dr Miro OSIGURAVAJUĆE KUĆE KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI U REPUBLICI SRBIJI Strana: 49-70
sr_RSSR