Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

OSVRT NA DVA PITANJA U VEZI SA INVESTICIONIM USLUGAMA OSIGURANJA

Sažetak

Predmet ovog članka su investicione usluge osiguranja, tačnije dva ključna
(pravna) pitanja koja se mogu postaviti u vezi s ovom vrstom osiguranja. Prvo pitanje
je o pravnoj prirodi takvih osiguranja koja su rešena u praksi Evropskog suda pravde,
dok je drugo pitanje o regulatornim zahtevima što se odnose na distribuciju ovakvih
usluga u zavisnosti od njihove pravne forme i kvalifikacije. Drugo pitanje utoliko je
važnije što je upravo razlika u regulatornim zahtevima bila jedan od glavnih podsticaja
i razloga za sveobuhvatnu reformu pravila tržišnog ponašanja u oblasti osiguranja
i usvajanje Direktive 2016/97(EU) o distribuciji osiguranja.

Ključne reči: investicione usluge osiguranja, direktiva o distribuciji osiguranja, osiguranje
života


UDK:342.537.4:659.122:338.123.6.336.322.4 Filipović, mr Nikola OSVRT NA DVA PITANJA U VEZI SA INVESTICIONIM USLUGAMA OSIGURANJA Strana: 31-43
sr_RSSR