Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU

Sažetak

Autor je u članku obradio dve aktuelne zakonodavnopravne teme u osiguranju
Srbije povodom Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ovaj
zakon stupio je na snagu krajem decembra 2013. godine. Prva tema imala je za
predmet liberalizaciju poslova reosiguranja i razvoj osiguranja spram nekih od
katastrofalnih rizika i osiguranja spram nekih rizika od elementarnih nepogoda
u Srbiji, a sve to u okviru projekta Svetske banke za jugoistočnu Evropu i Kavkaz.
U sklopu te teme autor je pravno analizirao ulogu navedenog projekta Svetske
banke na osiguranje i reosiguranje u Srbiji. Težište te analize je na rizicima osiguranja
imovine od elementarnih nepogoda, prirodnih nepogoda i osiguranja
finansijskih gubitaka zbog lošeg vremena. Prvu temu autor je razmatrao u dva
odeljka, s obzirom na to da je zahvatila odnos liberalizacije reosiguranja i razvoj
relativno novih vrsta osiguranja. U drugoj temi pošlo se od drugog izmenjenog
člana Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ova tema podrazumevala
je problem usklađenosti domaćeg prava osiguranja s tekovinom EU u oblasti
osiguranja. Autor je prikazao pravna pravila Direktive EU o odvojenom poslovanju
životnog osiguranja od poslovanja s neživotnim osiguranjem, s posebnim
osvrtom na kompozitna osiguravajuća društva. Kritički je prikazao način na
koji je do sada bilo regulisano razgraničenje životnog i neživotnog osiguranja
u Zakonu o osiguranju, posle čega je utvrdio da je to razgraničenje u dotičnom zakonu mehanički preuzeto iz tekovine u oblasti prava osiguranja EU. Autor je
zaključio da mehaničko preuzimanje pravne tekovine u oblasti prava osiguranja
EU u domaćem pravu osiguranja čini domaće pravo osiguranja neusklađenim
s pravom Unije.


UDK: 347.77.04:368 (497.11) Ilijić, mr Slobodan OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU Strana: 28-46
sr_RSSR