Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI

Sažetak

Tema ovog rada je razvoj životnog osiguranja, njegov položaj i značaj u Srbiji, vidovi životnih osiguranja predstavljeni različitim uslugama koje se nude u našim osiguravajućim kućama, kao i novi vidovi poboljšanja prodaje, lakša komunikacija s osiguranicima.


UDK: 72.017:64.016:368.01:338.266 (4-672EEZ):339.1+339.138+658.85:348(497.11) Olević, MA Sarita PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA U SRBIJI Strana: 63-82
sr_RSSR