Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U PERIODU 2009-2011. GODINE

Sažetak

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje kod nas u
periodu 2009-2011. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama,
vrstama osiguranja i ukupnim finansijskim rezultatima, kao i po adekvatnosti
kapitala, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine.


UDK: 657.375.1: 368.032.1:368.029(497.11) Radomir M. Lazarević POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U PERIODU 2009-2011. GODINE Strana: 5-52
sr_RSSR