Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POLOŽAJ AKTUARA OSIGURANJA U PRAVNIM IZVORIMA U SRBIJI

Sažetak

U radu se analiziraju odredbe sledećih pravnih akata: Zakona o osiguranju,
Uredbe o načinu sticanja zvanja ovlašćenog aktuara i Odluke o uslovima za
sticanje zvanja ovlašćenog aktuara. U prvom poglavlju izložen je položaj ovlašćenog
aktuara u društvu za osiguranje, a u drugom poglavlju položaj ovlašćenog
aktuara sagledava se iz šire društvene perspektive. U trećem poglavlju
razmatraju se opšti i posebni uslovi u postupku za polaganje ispita za sticanje
zvanja ovlašćenog aktuara, a naročito tačka 12. Odluke o uslovima za sticanje
zvanja ovlašćenog aktuara. Iz celokupne analize odredaba navedenih pravnih
izvora autor je izveo pet zaključaka, i uz svaki od njih izneo predloge za budući
zakon iz materije osiguranja, čije donošenje je najavljeno u toku 2014. godine.
U prvom zaključku autor se založio da se u skladu sa zakonom formulišu pravila
aktuarske struke, dobri poslovni običaji i poslovna etika aktuara, i time zatvori
pravna praznina iz Zakona o osiguranju. Drugi zaključak obuhvatio je predloge
da se formuliše pravilo da društvo za osiguranje obavezno zapošljava ovlašćenog
aktuara, kao i pravilo da ovlašćenog aktuara bira skupština društva za osiguranje.
U trećem zaključku predloženo je da se u budućem zakonu iz materije
osiguranja predvide jasni uslovi i nedvosmisleni kriterijumi za poseban izbor pravnog lica registrovanog za obavljanje aktuarskih poslova i poseban izbor
za ovlašćenog aktuara. U četvrtom zaključku predloženo je da budući zakon iz
materije osiguranja predvidi zakonski osnov za formiranje komore ovlašćenih
aktuara. U ovom zaključku dati su i konkretni predlozi javnih ovlašćenja koja
bi u prvo vreme mogla da sprovodi novoformirana komora ovlašćenih aktuara
Srbije. U petom zaključku utvrđeno je da je tačkom 12. Odluke o uslovima
za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara regulisan nejednak položaj kandidata za
polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, pa je otuda predloženo
da se tačka 12. Odluke izostavi iz pravnog poretka Srbije.


UDK: 51-71:368.39:316.662:340.143(497.11) Ilijić, mr Slobodan POLOŽAJ AKTUARA OSIGURANJA U PRAVNIM IZVORIMA U SRBIJI Strana: 7-22
sr_RSSR