Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POSEBAN POSTUPAK ZA NAKNADU MALE ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU U SRBIJI

Sažetak

U Republici Srbiji 2009. godine donet je Zakon o obaveznom osiguranju
u saobraćaju. U okviru odredaba o obaveznom auto-osiguranju, u tom zakonu
bio je predviđen opšti vansudski postupak za naknadu štete oštećenog pred
štetnikovim osiguravačem. U suštini, ovaj postupak je miran postupak u kome
se može, ali i ne mora rešiti odštetni zahtev oštećenog posle saobraćajne nezgode,
a ako se ne reši, oštećeni ima pravo da pokrene sudski postupak. Na isti
način postupale su i sve bivše republike SFRJ u zakonima iz materije obaveznog
osiguranja u saobraćaju, usklađujući zakonodavstvo iz te materije sa komunitarnim
pravom obaveznog auto-osiguranja (pravo Evropske unije). Međutim,
jedino je Republika Srbija u navedenom zakonu, u okviru opšteg vansudskog
postupka, predvidela i poseban vansudski postupak, ali samo za naknadu tzv.
male štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. U ovom radu reč je o različitim
pravnim aspektima tog posebnog vansudskog postupka. Valja odmah
napomenuti da u komunitarnom pravu obaveznog auto-osiguranja (komunitarnom
pravu osiguranja ili nekom od nacionalnih prava osiguranja država
članica EU) nije postojao, niti postoji pravni osnov za zakonodavca da reguliše
poseban vansudski postupak za naknadu male štete oštećenog pred štetnikovim
osiguravačem. Nijedna od bivših republika SFRJ u zakonu iz te materije nije
posegla za regulisanjem ovakvog ili sličnog posebnog vansudskog postupka
kakav je predviđen i utvrđen u navedenom zakonu Srbije.


UDK: 368.042:656.13: 368.025.8 (497.11) Ilijić, mr Slobodan POSEBAN POSTUPAK ZA NAKNADU MALE ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU U SRBIJI Strana: 34-48
sr_RSSR