Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PREPORUKA SAVETA EVROPSKE UNIJE O KOORDINISANOM PRISTUPU OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA KAO ODGOVORU NA PANDEMIJU KOVIDA 19

Sažetak

Unutrašnje tržište Evropske unije, kao i privilegije evropskih državljana,
proističu iz takozvane „četiri slobode“ koje se odnose na neometano kretanje radnika,
robe, kapitala i usluga unutar teritorije te nadnacionalne zajednice.
Budući da je pandemija kovida 19 značajno poremetila, pa čak i onemogućila potpuno uživanje
tih privilegija, pogotovo onih što se odnose na mobilnost građana, institucije Evropske unije
mesecima su radile na razvijanju procedura kako bi ojačale zajednički okvirni pristup
slobodi kretanja, s jedne strane, imajući u vidu epidemiološku situaciju, s druge strane.
Kao rezultat takvih nastojanja u oktobru 2020. godine usvojene su i preporuke Saveta
Evrope o koordinisanom pristupu ograničavanju slobode kretanja kao odgovoru
na pandemiju kovida 19, čije će odredbe biti analizirane dalje u tekstu.

Premda se radi o pravno neobavezujućem aktu, njegovim usaglašavanjem
Evropska unija demonstrirala je zajedničko stajalište spram tog izazova,
s tim da je državama članicama, u čijim je nadležnostima donošenje epidemioloških
mera, ostavljeno da samostalno urede taj aspekt u skladu sa svojom internom procenom.


UDK(083.1)(4-672EEZ):347.921.5:341.176(4):341.231.5:616-036.21 Petrović, dr Miloš PREPORUKA SAVETA EVROPSKE UNIJE O KOORDINISANOM PRISTUPU OGRANIČAVANJU SLOBODE KRETANJA KAO ODGOVORU NA PANDEMIJU KOVIDA 19 Strana: 141-143
sr_RSSR