Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OD 31. 5. 2018. U PREDMETU C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Sažetak

Odluka Evropskog suda pravde koja je predmet ovog prikaza odnosi se na
pojam posredovanja u osiguranju, odnosno na domašaj primene dve Direktive koje
regulišu obaveze savetovanja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju povezanog
s investicionim fondom. U pitanju su Direktiva 2002/92 o posredovanju u osiguranju
i Direktiva 2004/39 o tržištima finansijskih instrumenata. Najzanimljivije pitanje
bilo je da li se na savetovanje prilikom prodaje polisa osiguranja s investicionim
elementima primenjuje pravni režim saveta predviđen za osiguranje ili onaj za
investicione proizvode?
Postupak je pokrenut time što je Vrhovni sud Švedske uputio zahtev za
prethodnu odluku u pogledu tumačenja Direktive 2002/92 o posredovanju u
osiguranju, a povodom dva odvojena spora koja su se u tom trenutku našla pred
Vrhovnim sudom Švedske: Strobel i dr./Länsförsäkringar odnosno Länsförsäkringar/
Dödsboet efter Ingvar Mattsson.


UDK:347.961.2:341.645.2:338.266:368.623.5:368.023:336.445:658.818.2:347.991(485) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE OD 31. 5. 2018. U PREDMETU C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Strana: 108-115
sr_RSSR