Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „AAS BALTA“ v. „UAB GRIFS AG“

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud bavio u predmetu C-803/18 „AAS Balta“
v. „UAB Grifs AG“ (presuda doneta 27. 2. 2020. godine) postavljeno je u kontekstu
primene Uredbe 1215/2012 od 12. decembra 2012. godine o nadležnosti, priznavanju
i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (tzv. Brisel I),
u konkretnom slučaju povodom spora između osiguravajućeg društva „AAS Balta“
sa sedištem u Letoniji i kompanija za obezbeđenje „UAB Grifs AG“, sa sedištem
u Litvaniji, a u vezi sa zahtevom za plaćanje naknade štete iz osiguranja.


UDK: (048.1)(1-87):347.952:341.645.2:342.8:347.98 (4-672EEZ):348.6:347.72(474.5)(474) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „AAS BALTA“ v. „UAB GRIFS AG“ Strana: 126-131
sr_RSSR