Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU B. G. Ż. LEASING SP. Z O.O. V DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-224/11 B.
G. Ż. Leasing sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (presuda od 17. 1. 2013.
godine) postavljeno je u kontekstu primene poreskopravnih propisa, odnosno u
pogledu primene Direktive EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost
(PDV) u sporu između poljskih poreskih vlasti i lokalne lizing kompanije.
U konkretnom sporu, postavilo se pitanje pravne prirode povezanih usluga
lizinga i osiguranja, to jest da li se lizing usluga i usluga osiguranja predmeta lizinga
smatraju za jedan kompleksan pravni posao (transakciju) koji potpadaju pod isti
poreskopravni tretman, ili su pak u pitanju dva odvojena pravna posla na koje se
odvojeno primenjuju poreski propisi (stope poreza).
Predmet tog spora nije bio ugovor o osiguranju i ugovor o lizingu zaključen
između primaoca i davaoca lizinga, pa samim tim ni Sud nije imao uvid u njih, već
isključivo poreski tretman više usluga u okviru jedne kompleksne transakcije.


UDK:340.142:343.197:336.211.4:336.215.3(438):347.453:368 Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU B. G. Ż. LEASING SP. Z O.O. V DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Strana: 197-201
sr_RSSR