Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „BUNDESVERBAND DER VERBRAUCHERZENTRALEN UND VERBRAUCHERVERBÄNDE eV“ v. „TC MEDICAL AIR AMBULANCE AGENCY GmbH“

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-633/20
„Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband eV“ v. „TC Medical Air Ambulance Agency GmbH“ (presuda od 24. 3. 2022. godine) postavljeno
je u vezi s primenom evropskih propisa u oblasti posredovanja u osiguranju (Direktive o posredovanju
u osiguranju i Direktive o distribuciji osiguranja), tj. tumačenja koncepta posrednika u osiguranju i posredovanja
u osiguranju u kontekstu poslovne prakse koja se tiče grupnih polisa osiguranja.
Pitanje se odnosi na razgraničenje između profesionalne delatnosti koja
se sastoji u nuđenju klijentima uključivanja u grupno osiguranje i pružanja usluga
posredovanja u osiguranju (tj. na razgraničenje uloge ugovarača osiguranja grupne
polise osiguranja od uloge posrednika u osiguranju).


UDK:(1-87):340.142:341.983:341.985:349:232.31:368:658.8:346.645.2:368 Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU „BUNDESVERBAND DER VERBRAUCHERZENTRALEN UND VERBRAUCHERVERBÄNDE eV“ v. „TC MEDICAL AIR AMBULANCE AGENCY GmbH“ Strana: 158-162
sr_RSSR