Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE 4/2023

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C‐286/22

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‐286/22 KBC Verzekeringen NV v P&V Verzekeringen CVBA (presuda od 12. 10. 2023. godine) tiče se pojma „vozila“ prema Direktivi 2009/103 o osiguranju od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i obaveznog osiguranja od odgovornosti iz upotrebe motornih vozila (tzv. Direktiva o osiguranju od auto-odgovornosti).


UDK: [629.331:368.212.032.5+368:331.468]:341.645(4-672EU)(493) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C‐286/22 Strana: 615-620
sr_RSSR