Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C-32/11

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑32/11 Allianz Hungary (presuda od 14. 3. 2013. godine) postavljeno je vezi s ugovorom između osiguravajućih društava i auto-mehaničarskih radionica tj. servisa (koje su istovremeno i distributivni kanal osiguranja, tj. posrednici osiguranja), a prema kojima su cene radnog sata za popravku vozila (koji je radionica naplaćivala osiguravajućem društvu) zavisile inter alia i od toga koliko je ugovora o osiguranju zaključeno preko servisa, odnosno od toga da li takvi ugovori između osiguravajućih društava i servisa, iz aspekta prava konkurencije, imaju za cilj ograničenje konkurencije na tržištu.


UDK: [368+339.137]:341.645(4-672EU)(439) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU C-32/11 Strana: 434 – 439
sr_RSSR