Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL V ALINA ANTÓNIA DESTAPADO PÃO MOLE JULIANA, CRISTIANA MICAELA CAETANO JULIANA

Sažetak

Presuda Evropskog suda pravde (ESP) od 4. 9. 2018. godine u predmetu:
C-80/17, Fundo de Garantia Automóvel v Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana,
Cristiana Micaela Caetano Juliana odnosi se na pitanje obaveze osiguranja motornog
vozila, koje vlasnik ne namerava više da upotrebljava i koje je parkirano na privatnom
posedu, odnosno na pravo garantnog fonda da se regresira od vlasnika vozila koji
je propustio da vozilo osigura usled toga što više nije imao nameru da ga koristi.
Pred sudom se, slično kao i u predmetima Vnuk, Andrade i Torreiro, suštinski
našlo pitanje granica široko postavljenih definicije iz Direktiva EU, odnosno to šta se smatra
„namenom“ vozila za kopneni saobraćaj, te da li pojam „namene“ iz definicije vozila treba
tumačiti prema subjektivnim ili objektivnim kriterijumima. Kao dodatno pitanje postavilo
se pitanje prava na regres garantnog fonda prema licu koje ima obavezu osiguranja vozila,
ali u građansko-pravnom smislu nije odgovorno za nezgodu odnosno štetu.


UDK:061.7:347.952:341.645.1:347.599:338.266(4-672 EEZ)368.04:368.861.82: 368.025.81:(469) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL V ALINA ANTÓNIA DESTAPADO PÃO MOLE JULIANA, CRISTIANA MICAELA CAETANO JULIANA Strana: 154-157
sr_RSSR