Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU JOHANNES EVERT ANTONIUS MASSAR v. DAS NEDERLANDSE RECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud Pravde bavio u predmetu C-460/14 Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (presuda od 7. 4. 2016. godine) postavljeno je vezi s pravom na slobodan izbor advokata u okviru osiguranja troškova pravne zaštite zbog odbijanja tuženog osiguravajućeg društva (DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV) da snosi troškove pravne pomoći prema advokatu kojeg je odabrao ugovarač osiguranja da ga predstavlja tokom postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.


UDK: 348.142:341.217(4)046 Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU JOHANNES EVERT ANTONIUS MASSAR v. DAS NEDERLANDSE RECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV Strana: 126-129
sr_RSSR