Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU ORDE VAN VLAAMSE BALIES ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE v MINISTERRAAD

Sažetak

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑667/18 Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v Ministerraad (presuda od 14. 5. 2020. godine) postavljeno je u vezi s pravom na slobodan izbor advokata u okviru osiguranja troškova pravne zaštite odnosno oko tumačenja pojmova sadržanih u članu 198 stav 1 (pravna zaštita odnosno sudski postupak) a u vezi sa članom 201 (slobodan izbor advokata) Direktive 2009/138 (Solventnost II) od 25. 11. 2009. godine.


UDK: 340.142:343.121.4:341.62:368.891(493) Filipović, mr Nikola PRESUDA EVROPSKOG SUDA PRAVDE U PREDMETU ORDE VAN VLAAMSE BALIES ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE v MINISTERRAAD Strana: 273 – 276
sr_RSSR