Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PREVARE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Sažetak

Poslednjih meseci, međunarodna trgovina izložena je prevarama
u mnogim oblastima, kao što su poslovanje s robom i uslugama, investicije,
pomorsko osiguranje i osiguranje spoljne trgovine. Iako prevare u trgovini
ne predstavljaju novinu, kompjuterizacija i internet doprineli su njihovom
povećanju. Međunarodna trgovina ugrožena je i pojavom visokotehnološkog
kriminala. Borba protiv svih vrsta prevara postala je neophodna u današnjem
vremenu.
U ovom članku razmatrani su svi aspekti prevare koji predstavljaju
očiglednu opasnost za međunarodnu trgovinu. Posebna pažnja posvećena je
otkrivanju i sprečavanju prevare. Ističe se da je potrebno usvojiti nove propise
u tom smislu kako bi se unapredila pravna kultura.


UDK: 434.53:380:339.5+620.179.1+343.83 Radović, dr Zoran Radojković, doc. dr Ivan PREVARE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI Strana: 88-103
sr_RSSR