Teorija
i praksa
u osiguranju

Radojković, doc. dr Ivan

Ivan D. Radojković rođen je 15. marta 1972. u Nišu. Osnovnu i srednju školu završio je u Nišu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu diplomirao je 1998. godine i stekao zvanje Diplomiranog inženjera mašinstva (smer Precizno mašinstvo).

Na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu odbranio je magistarski rad na temu „Metodološki okvir za upravljanje rizikom putem osiguranja“ 2011. Na Mašinskom fakultetu u Nišu odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: „Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju“ 2016.

Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u nacionalnim časopisima i predstavljeni na međunarodnim konferencijama.

Radno iskustvo:

Karijeru je započeo je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ 1. februara 1999. godine.

Već deset godina nalazi se na liderskim pozicijama u ovoj kući. Od 1. septembra 2006. do 30. aprila 2007. bio je na poziciji direktora Sektora osiguranja, Glavne filijale osiguranja Niš. Od 30. aprila 2007. do 29. decembra 2014. obavljao je funkciju regionalnog direktora u „Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“.

Od 29. decembra 2014. do danas nalazi se na poziciji direktora Filijale Niš „Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“.

Svoje liderske sposobnosti dokazao je i van Kompanije „Dunav osiguranje“. U periodu od 14. marta 2014. do 30. septembra 2014. vršio je funkciju predsednika Odbora direktora u „Vojvodini“ AD Novi Sad, a od 29. jula 2015. do 23. maja 2019. nalazio se na mestu predstavnika Republike Srbije u Skupštini društva DVP „Erozija“ d. o. o. Niš.

Funkciju predsednika Nadzornog odbora „Ineks Uzor“ AD Negotin vrši od 21. juna 2017. godine.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Oblasti njegovog interesovanja su osiguranje, menadžment i finansije.

UDK: 368.914(497.11)“2022“
INFORMATIVNI PRILOG

ANALIZA RADA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI U 2022. GODINI

Tema ovog rada je analiza rada dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u 2022. godini, pri čemu je akcenat na stopi prinosa. Uvođenje privatnih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno s državnim penzijskim fondom suština je reforme penzijskog sistema i taj proces reforme otpočeo je 2005. godine. Penzijski sistem kao opšteprihvaćeni sistem funkcioniše kao trostubni, ali uvođenje drugog penzijskog stuba kod nas neće se dogoditi u skorije vreme i pitanje je da li će uopšte biti uveden. Treći stub penzijskog sistema je dobrovoljni, i to je njegova najveća prednost. Funkcionisanje dobrovoljnog penzijskog sistema odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava i na kraju programirane isplate – penzije. Da bi se formirao valjan investicioni portfelj i da može da se ostvari dugoročan i dobar prinos od investicija, mora postojati stabilan priliv u dobrovoljne penzijske fondove. Ključne reči: penzijski sistem, dobrovoljni penzijski fondovi

UDK: 368.5:666.75+633:664.86:35.048.2:368.021.7:368.021,1:368.025.6
ČLANCI

NAČELA PRIHVATA RIZIKA I TEHNIČKE OSNOVE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA

Usevi – plodovi nalaze se na otvorenom polju u stalnom i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je delovanje teško ili nemoguće unapred predvideti. Zato su usevi – plodovi često nezaštićeni i izlоžеni rаznim prirоdnim оpаsnоstimа (rizicimа) koje se javljaju svake godine s mаnjim ili vеćim intеnzitеtоm, nаnоsеći usеvimа vеlikе štеtе kоје nеkаd mоgu biti i kаtаstrоfаlnih rаzmеrа. Osigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе јеdnо je оd nајrizičniјih оblikа оsigurаnjа sa stanovišta osiguravajućih kuća, a iz ugla osiguranika – jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. U osiguranju useva i plodova zastupljena su određena načela nauke i tehnike osiguranja. Tehničke osnove osiguranja poljoprivrednih kultura sadržane su u uslovima i tarifi premije za osiguranje useva i plodova. Ključne reči: Osiguranje useva i plodova, uslovi osiguranja, rizici u osiguranju biljne proizvodnje, prihvat rizika u osiguranje.

UDK: 001.8:622.88 +368.025.6:631/.635:368.54:633+581.47
ČLANCI

METODOLOGIJA PROCENE ŠTETA U OSIGURANJU BILJNE PROIZVODNJE

Poljoprivredna proizvodnja u stalnom je i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je ponašanje teško ili nemoguće predvideti. Bilјnа prоizvоdnjа nајčеšćе se оdviја nа оtvоrеnоm pоlјu, gdе је usеv nеzаštićеn i izlоžеn rаznim prirоdnim оpаsnоstimа (rizicimа). Tе оpаsnоsti sе јаvlјајu u manjem ili većem stepenu, nаnоsеći usеvimа vеlikе štеtе, kоје nеkаd mоgu biti i kаtаstrоfаlnih rаzmеrа. Stoga je оsigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе јеdnо оd nајrizičniјih оblikа оsigurаnjа sa stanovišta osiguravajućih kuća, a iz ugla osiguranika jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. Shodno tome, u osiguranju useva i plodova procena nastalih šteta od velike je važnosti jer treba da obezbedi realno i objektivno obeštećenje osiguranika. Polazeći od toga, a ujedno uzimajući u obzir mnogobrojne novine u uslovima osiguranja, nametnula se potreba za ovim radom, kako bi se osiguranicima približili i detaljno pojasnili metodologija i načini procene šteta na usevima i plodovima, a proceniteljima šteta predstavila iskustvena saznanja stečena pri vršenju procena.

UDK: 657.62+303.446:368.8:368.025.6:368.212.1(497.11)
ČLANCI

ANALIZA PONUDE OSIGURAVAČA MOTORNIH VOZILA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE KOMPARACIJOM USLOVA OSIGURANJA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploataciju na kopnu, te motocikala, šinskih vozila i radnih mašina i njihovih sastavnih delova. Ono predstavlja dobrovoljnu vrstu osiguranja na bazi unapred utvrđenih uslova osiguravajućih kuća u skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obligacionim odnosima. Značaj i cilj analize leži u bližem razumevanju ponuda za osiguranje motornih vozila različitih osiguravajućih kuća kako bi se one uporedile, pojasnile i dodatno približile korisnicima usluge osiguranja. Osiguravači nude različita pokrić a, različite cene i uslove osiguranja po kojima će se odrediti naknada štete kada se desi osigurani slučaj. Zbog velikog broja informacija koje moraju analizirati, potrošači izbor često donose na osnovu glasina ili nejasnih izjava, što može dovesti do gubitka novca i neočekivanih posledica. U svrhu analize sačinjen je odbir tri najznačajnija osiguravača na domaćem tržištu, kod kojih ćemo komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati uslove za auto-kasko osiguranje.

UDK:657.412.7:368.914:35.082.8:303.496 (497.11)(497.13)(495.61)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za njegov razvoj. Treći stub  penzijskog sistema zasniva se na dobrovoljnosti, a njegovo funkcionisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate – penzije. Stabilnost priliva u dobrovoljne penzijske fondove i predvidljivost isplata omogućavaju da se formira kvalitetan investicioni portfelj i ostvari dugoročan prinos od investicija. Ključ uspeha srpskih dobrovoljih penzijskih fondova jeste u izgradnji poverenja građana u ovaj način štednje.

UDK: 434.53:380:339.5+620.179.1+343.83
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PREVARE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Poslednjih meseci, međunarodna trgovina izložena je prevarama u mnogim oblastima, kao što su poslovanje s robom i uslugama, investicije, pomorsko osiguranje i osiguranje spoljne trgovine. Iako prevare u trgovini ne predstavljaju novinu, kompjuterizacija i internet doprineli su njihovom povećanju. Međunarodna trgovina ugrožena je i pojavom visokotehnološkog kriminala. Borba protiv svih vrsta prevara postala je neophodna u današnjem vremenu. U ovom članku razmatrani su svi aspekti prevare koji predstavljaju očiglednu opasnost za međunarodnu trgovinu. Posebna pažnja posvećena je otkrivanju i sprečavanju prevare. Ističe se da je potrebno usvojiti nove propise u tom smislu kako bi se unapredila pravna kultura.

UDK: 655.55: 65.012.3:368.025.61:802.0 – 022
PRIKAZ KNjIGE

MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE". Autori: prof. dr Veselin Avdalović i prof. dr Evica Petrović Izdavač: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011. Obim: 454 strane

UDK: 655.55: 875.8: 368.021.1+ 368.025.61: 551.583+515.174
PRIKAZ KNjIGE

UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE

Prikaz knjige : "UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE". Autor: dr Ratko Vujović Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009. Obim: 625 strana

UDK:655.53:629.437.4:368.212:368.861.82
PRIKAZ KNjIGE

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA

Prikaz knjige : "OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA". Autor: dr Milan Cerović Izdavač: Privredna akademija – Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012. Obim: 394 strane

UDK: 591.543.4: 162.1: 368.025.6: 369.066
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ POZNAVANJA ZDRAVSTVENIH POSLEDICA KLIMATSKIH PROMENA ZA DELATNOST OSIGURANJA

Kao posledica klimatskih promena, sve se češće javljaju katastrofalni događaji poput poplava, požara, cunamija, uragana, koji u velikoj meri ugrožavaju zdravlje, privredu i društvo u celosti. Najveći rizici s kojima se danas suočava delatnost osiguranja upravo su oni što nastaju kao posledica potencijalnih klimatskih promena i koji će imati najveće posledice po osiguravače. Poznavanje zdravstvenih posledica klimatskih promena značajno je za osiguranje.

UDK: 331.545:368.048:368.914: 657.412.7:336.76 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ I IZGLEDI DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Polazeći od dugogodišnje krize funkcionisanja penzijskog sistema u Srbiji i potrebe da se on ozbiljno reformiše i dovede u red, autor rada daje predlog za njegove izmene i posebnu pažnju posvećuje trećem stubu – dobrovoljnom penzijskom osiguranju.

sr_RSSR