Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PRILAGOĐAVANJE TABLICA MORTALITETA KORIŠĆENJEM METODE OGRANIČENE FLUKTUACIJE

Sažetak

Teorija kredibiliteta pruža alat za bavljenje slučajnim promenljivama koje
se koriste za predviđanje buduć ih događaja. Procedura kredibiliteta koristi se da
se poboljša procena statističkih parametara u datom zadatku. Budući da se koristi
od samih početaka aktuarske prakse, to je jedna od najproduktivnijih aktuarskih
tehnika, koja se i dalje razvija i prilagođava u cilju rešavanja savremenih problema.
U ovom radu procedura kredibiliteta biće korišćena za modifi kaciju standardne
tablice mortaliteta stanovništva, konkretnije Tablice mortaliteta za žensko
stanovništvo Srbije (Tablice mortaliteta RZS 2010-2012), kako bi nova tablica
odražavala iskustvo određene podgrupe populacije stanovništva i kako bi se time
utvrdila pouzdanija procena smrtnosti uključivanjem iskustvenih podataka te
podgrupe u analizu.


UDK: 613.11:518.2(083.6):616-036.8:314.48: 312.2:457.23 Paunović, dr Marija Gajović, dr Vladimir PRILAGOĐAVANJE TABLICA MORTALITETA KORIŠĆENJEM METODE OGRANIČENE FLUKTUACIJE Strana: 7-15
sr_RSSR